Bronheffingen

Samenvatting van de Wet Dividendbelasting
What is Withholding Tax? | Advantages of Withholding Tax law in Suriname

Dividendbelasting
Ingevolge de Wet Dividendbelasting 1973 wordt onder de naam dividendbelasting een directe belasting geheven van degenen, die – rechtstreeks of door middel van certificaten – gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in Suriname gevestigde naamloze vennootschappen. De belasting wordt geheven op de opbrengst van de aandelen. Tot de opbrengst behoren onder meer onmiddellijke of middellijke uitdelingen van winst, onder welke naam of in welke vorm dan ook gedaan.

Wanneer een naamloze vennootschap dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet zij daarop 25% aan dividendbelasting inhouden. Is de aandeelhouder een andere vennootschap die in Suriname is gevestigd, dan mag inhouding achterwege blijven onder de door de Minister van Financiën te stellen voorwaarden, de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Tot op heden zijn deze voorwaarden niet door de minister van Financiën vastgesteld. Of de Minister van Financiën in zijn voorwaarden zal stellen dat er een verzoek moet worden gedaan, is derhalve onduidelijk. Bij wet is echter bepaald dat de vennootschap die het dividend ontvangt, onafgebroken aandeelhouder moet zijn geweest vanaf het begin van het jaar waarover de winstuitkering plaatsvindt. Ondanks de Minister van Financiën de voorwaarden nog niet heeft vastgesteld, wordt in de praktijk de deelnemingsvrijstelling toegepast.

Is de ontvangende vennootschap in het buitenland gevestigd, dan dient de uitkerende naamloze vennootschap dividendbelasting in te houden tegen het tarief van 25%. Als de aandeelhouder in Nederland woont of gevestigd is, dan gelden de regels uit het belastingverdrag tussen Nederland en Suriname.

Overige bronheffingen
Er is geen bronheffing in geval van winstovermakingen van een Surinaams filiaal naar het hoofdkantoor in een ander land. Om de winst van een bedrijf te berekenen, kan men alle kosten aftrekken (bijvoorbeeld interesten, beheerkosten en technische assistentie), op voorwaarde dat deze kosten op zakelijke basis zijn bepaald.

Verder heeft Suriname geen bronheffing op royalty’s, servicekosten, managementkosten, overheadkosten, rente en huur.

Send Us A Message

more information

Belasting- en juridische medewerker (compliance)

Als belasting- en juridische medewerker (compliance) krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen van belastingaangiftes, loonadministraties, bezwaarschriften en verzoeken alsook het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Juridische medewerker

Als juridische medewerker krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen en screenen van overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, verstrekken van juridisch advies, het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Share: