Inkomstenbelasting voor lichamen

Samenvatting van de Wet Inkomstenbelasting voor lichamen
Corporate Income Tax for Suriname Resident & Non-Resident Companies

Bij lichamen wordt er een onderscheid gemaakt naar in Suriname gevestigde en niet in Suriname gevestigde lichamen. 

In Suriname gevestigde lichamen
In Suriname gevestigde lichamen worden belast op het wereldinkomen. Volgens de wet zijn de volgende in Suriname gevestigde lichamen belastingplichtig:

 1. naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen en andere vennootschappen waarbij het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
 2. coöperatieve verenigingen en andere verenigingen op coöperatieve grondslag;
 3. onderlinge verzekeringsmaatschappijen, alsmede verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden;
 4. hiervoor niet genoemde privaatrechtelijke rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, indien en voor zover zij een bedrijf uitoefenen, anders dan uitsluitend ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang; 
 5. bij wet opgerichte rechtspersonen indien en voor zover zij een bedrijf uitoefenen.

Niet in Suriname gevestigde lichamen
De volgende niet in Suriname gevestigde lichamen, die binnenlands onzuiver inkomen genieten, zijn belastingplichtig: rechtspersonen, commanditaire vennootschappen op aandelen en andere niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen waarbij het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en doelvermogens. Niet in Suriname gevestigde lichamen zijn onderworpen aan inkomstenbelasting als zij inkomsten hebben die zijn verkregen uit bronnen als onroerend goed of voordelige rechten op onroerend goed en winst van ondernemingen die activiteiten uitvoeren via een vaste inrichting (bijvoorbeeld een filiaal) in Suriname.

Artikel 28 van de Surinaamse Wet Inkomstenbelasting geeft aan wanneer een activiteit van een buitenlandse onderneming die geen kantoor/ filiaal in Suriname heeft, geacht wordt te resulteren in een vaste inrichting.

Winst uit een onderneming wordt steeds geacht te zijn verkregen door middel van een vaste inrichting in Suriname, voor zover deze voortvloeit uit de uitvoering van de volgende activiteiten in Suriname:

 1. het optreden als verzekeraar;
 2. het uitvoeren van bouw-, constructie-, montage-, graaf-, ontginnings-, bagger- of opruimingswerken of andere dergelijke werkzaamheden, hetzij gedurende meer dan 183 dagen binnen een tijdvak van twaalf maanden, hetzij als onderdeel van een werk dat achtereenvolgens door verschillende ondernemers wordt uitgevoerd en waarvan de totale duur 183 dagen binnen een tijdvak van twaalf maanden overschrijdt;
 3. luchtkarteringswerkzaamheden en andere werkzaamheden gericht op de inventarisatie van natuurlijke hulpbronnen.

Ook wordt winst uit onderneming voor de toepassing van deze wet steeds geacht te zijn behaald met behulp van een in Suriname aanwezige vaste inrichting, voor zover zij voortvloeit uit de exploratie of exploitatie van natuurlijke hulpbronnen op een gedeelte van het continentale plateau voor de Surinaamse kust, waarop door het Land vergunning of concessie voor zodanige exploratie of exploitatie is verleend.

De wet bepaalt ook dat aan de in Suriname aanwezige vaste inrichting met behulp waarvan de belastingplichtige een bedrijf uitoefent steeds wordt toegerekend de volle winst door de belastingplichtige behaald op goederen van Surinaamse oorsprong, waarvan de eigendom in Suriname op de afnemer overgaat.

In Suriname gelegen of gevestigde onroerende zaken, welke behoren tot het vermogen van een bedrijf waarvan de in Suriname behaalde winst niet op grond van het overigens in de wet inkomstenbelasting bepaalde tot het binnenlands onzuiver inkomen wordt gerekend, worden als een afzonderlijk bedrijfsvermogen aangemerkt. De met zodanig afzonderlijk bedrijf behaalde winst wordt mede tot het binnenlands onzuiver inkomen gerekend.

Tarief 2023 

Tot en met 31 december 2023 bedraagt het tarief van de inkomstenbelasting (lees: vennootschapsbelasting): 36%.

Tarief 2022 
Tot en met 31 december 2022 bedraagt het tarief van de inkomstenbelasting (lees: vennootschapsbelasting): 36%.

Tarief 2021 
Tot en met 31 januari 2021 bedraagt het tarief van de inkomstenbelasting (lees: vennootschapsbelasting): 36%.

Vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 bedraagt het tarief van de inkomstenbelasting (lees: vennootschapsbelasting):

 • 36% tot en met een belastbaar bedrag van SRD 150.000,- 
 • 46% boven een belastbaar bedrag van SRD 150.000,- 

Belastbare winst
Belastbare winsten worden berekend op grond van goedkoopmansgebruik. In beginsel zijn alle uitgaven in verband met de bedrijfsvoering aftrekbaar. Indien uitgaven de zakelijke toets overschrijden en direct of indirect worden gemaakt ten behoeve van aandeelhouders of verbonden partijen, wordt het meerdere beschouwd als een niet-aftrekbare kosten. Er zijn geen specifieke “transfer pricing” regels in de Surinaamse belastingwetgeving. Daarom is het algemene at arm’s-lengthbeginsel van toepassing.

Alle afschrijvingsmethoden zijn toegestaan, mits deze in overeenstemming zijn met goedkoopmansgebruik en consequent worden toegepast. Afschrijvingen zijn gebaseerd op de kosten, gebruiksduur en restwaarde van het activum. Er zijn geen officiële richtlijnen voor afschrijvingspercentages.

“Capital gains” worden behandeld als normaal belastbaar inkomen.

Verliesverrekening
Verliezen die zijn geleden tijdens de eerste drie jaar van het bestaan van een onderneming, kunnen voor onbepaalde tijd worden verrekend. Verliezen die worden geleden na de eerste drie jaar van het bestaan van een onderneming, kunnen gedurende zeven jaar worden verrekend.

Deelnemingsvrijstelling
Bij het bepalen van de winst blijft buiten aanmerking hetgeen wordt genoten aan winstuitkeringen van:

 • vennootschappen, verenigingen, maatschappijen of stichtingen 
 • niet in Suriname gevestigde lichamen, die in het jaar waartoe uitgekeerde winst betrekking heeft, tenminste 90% van de gehele winst in Suriname hebben verkregen
 • niet in Suriname gevestigde lichamen indien, indien deze uitkeringen worden genoten als houder van aandelen en dit houderschap een deelneming vertegenwoordigt

Aangifte inkomstenbelasting
Het Surinaamse Inkomstenbelastingsysteem wordt aangeduid als een ‘Self Assessment System’. Dit systeem houdt in dat de belastingplichtige zelf de verschuldigde inkomstenbelasting moet berekenen en aangeven. 

Het niet tijdig indienen van de aangifte kan de volgende consequenties hebben:

 • De Inspecteur der Directe Belastingen kan een ambtshalve aanslag inkomstenbelasting inclusief boete opleggen.
 • De Ontvanger der Directe Belastingen kan interest in rekening brengen voor het niet tijdig voldoen aan uw betalingsverplichting.

Voorlopige aangifte inkomstenbelasting
Uiterlijk op 15 april van het kalenderjaar moet een lichaam een voorlopige aangifte inkomstenbelasting indienen op basis van een schatting van het resultaat over het lopende jaar. De verschuldigde belasting op basis van de voorlopige aangifte kan in vier gelijke termijnen  worden betaald en wel uiterlijk op 15 april, 15 juli, 15 oktober en 31 december over het lopende jaar.

Is de berekende belasting volgens de schatting lager dan de berekende belasting volgens de laatst ingediende definitieve aangifte inkomstenbelasting? Dan dient er uiterlijk 15 februari een verzoek bij de Inspecteur der Directe Belastingen te worden ingediend, voor instemming met het lagere belasting bedrag. Indien u in de voorlopige aangifte zonder instemming van de Inspecteur der Directe Belastingen een lager bedrag opneemt, kan hij een ambtshalve voorlopige aanslag inkomstenbelasting inclusief boete opleggen.

Definitieve aangifte inkomstenbelasting
Aan het eind van elk jaar moeten lichamen een definitieve aangifte inkomstenbelasting indienen. De vervaldatum voor het indienen en de betaling van het belastingbedrag berekend op basis van de aangifte (verminderd met de betaling van de voorlopige aangifte) is 30 juni. 

De indieningsdata kunnen anders zijn in het geval dat de belastingplichtige toestemming heeft gekregen van de Inspecteur. Speciale toestemming van de Minister van Financiën is verreist voor het voeren  van de boekhouding in andere munteenheid dan de Surinaamse Dollar.

Send Us A Message

more information

Juridische medewerker

Als juridische medewerker krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen en screenen van overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, verstrekken van juridisch advies, het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Belasting- en juridische medewerker (compliance)

Als belasting- en juridische medewerker (compliance) krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen van belastingaangiftes, loonadministraties, bezwaarschriften en verzoeken alsook het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Share: