Petroleumwet

Veel gestelde vragen over de fiscale bepalingen in de Petroleumwet 1990
sea sky lights water

1. Op wie zijn de fiscale bepalingen van toepassing?

 • Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
 • Contractor: de gezamenlijke verwijzing naar derden, die met staatsondernemingen, waaronder begrepen  Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., een petroleumovereenkomst zijn aangegaan, althans de rechtsopvolgers van die derden. 
 • Contractorpartij: elke derde met wie een staatsonderneming, waaronder Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., een petroleumovereenkomst is aangegaan, althans de rechtsopvolgers van die derden.
 • Subcontractor: een natuurlijkpersoon of rechtspersoon die, direct of indirect diensten die in verband staan met en kenmerkend zijn voor petroleumwerkzaamheden verleent aan een contractor, overeenkomstig gebruik in de internationale petroleumindustrie.

 

2. Wat is een petroleumovereenkomst?
Een contract aangegaan door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en een contractor(partij) voor de verkenning, exploratie en exploitatie van petroleum op het terrein waarop het recht van verkenning, exploratie en exploitatie is verleend.

3. Wat zijn petroleumwerkzaamheden?
De verkenning, het exploreren, ontwikkelen, produceren, transporteren, verwerken, raffineren, vloeibaar maken, verhandelen, invoeren en uitvoeren van petroleum of petroleumproducten

4. Aan welke belastingwetten zijn Staatsolie Maatschappij Suriname N.V, contractor, subcontractor en contractorpartij onderworpen?
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., contractor en subcontractor zijn onderworpen aan alle geldende belastingwetten, zegelrechten, heffingen en alle andere kosten van algemene aard en die niet discriminerend van karakter zijn ten opzichte van contractor. Het voorgaande is niet van toepassing indien daarvan in Petroleumwet 1990 of in het decreet Mijnbouw wordt afgeweken of daarvan ontheffing wordt verleend.

5. Is er royalty verschuldigd?
De door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. verschuldigde royalty bedraagt ten aanzien van het concessiegebied 6,25% van de bruto productie. Bruto productie is de totale productie van petroleum in het concessiegebied met uitzondering van water, sediment en alle petroleum die gebruikt is tijden de petroleumwerkzaamheden.

6. Is er oppervlakterecht verschuldigd?
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is ontheven van de verplichting tot betaling van het oppervlakterecht.

7. Zijn er invoerrechten en uitvoerrechten verschuldigd?
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., contractors en subcontractors zijn vrijgesteld van in-en uitvoerrechten voor de in-en uitvoer van bedrijfsmiddelen, materialen, goederen of uitrusting van welke soort dan ook, welk gebruikt worden voor petroleumwerkzaamheden.

Indien deze goederen door de contractor of subcontractor zijn ingevoerd, is de vrijstelling slechts van toepassing in het geval de goederen, die geen eigendom van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. zijn, na het beëindigen van de petroleumwerkzaamheden hetzij eigendom worden van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. hetzij weer uit Suriname worden uitgevoerd.

De huishoudelijke artikelen van het personeel van contractor en subcontractor zijn bij invoer in Suriname vrijgesteld van invoerrechten, mist deze artikelen voor hun invoer reeds gebruikt zijn en binnen 6 (zes) maanden na aankomst van betrokkene zijn ingevoerd.

Met uitzondering van statistiek- en consentrecht zal er bij de export van petroleum verder geen exportheffing, zegelrecht of andere last, heffing of belasting worden geheven of zijn verschuldigd.

Van de vrijstelling van invoer- en uitvoerrechten zijn uitgesloten:

 • Voedingsmiddelen en al dan niet alcoholhoudende dranken voor menselijke consumptie
 • Brandstoffen en smeermiddelen.
 • Hout en houtproducten.
 • Textielstoffen, textielwaren, kleding en schoeisel met uitzondering van die welke bij petroleumwerkzaamheden plegen te worden gebruikt
 • Vuurwapens en ammunitie daarvoor.
 • Kantoormeubelen
 • Ongebruikte airco’s andere dan voor bedrijfsruimten.
 • Kruit en springstoffen met uitzondering van die welke bij petroleumwerkzaamheden plegen te worden gebruikt.
 • Sport- en pleziervaartuigen en motoren daarvan.
 • Ongebruikte meubelen en andere al dan niet mechanische toestellen en apparaten.

 

8. Is er statistiek- en consentrecht verschuldigd?
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., contractors en subcontractors zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen ter zake van het statistiek- en consentrecht bij invoer en uitvoer van goederen.

Het door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. verschuldigde statistiek en consentrecht bij de invoer en uitvoer van goederen zal in enig kalenderjaar het equivalent van US$ 300.000 (driehonderdduizend Amerikaanse Dollars) niet te boven gaan.

Het door contractor en subcontractor verschuldigde statistiek en consentrecht bij de invoer en uitvoer van goederen zal in enig kalenderjaar het equivalent van US$ 300.000 (driehonderdduizend Amerikaanse Dollars) niet te boven gaan. Indien met 1 (één contractor meer meerdere petroleumovereenkomsten zijn gesloten, zal het verschuldigde statistiek – en consentrecht per petroleum overeenkomst worden vastgesteld.

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en contractor zijn ontheven van de verplichting tot betaling van statistiek- en consentrecht, verband houdende met de export van petroleum in het kader van de terugbetaling van geleende en ander fondsen bestemd voor de uitvoering van de petroleumovereenkomst.

9. Welk tarief voor de inkomstenbelasting is van toepassing op de contractor?
Een contractor zal ingevolge de Inkomstenbelasting 1922 onderworpen zijn aan inkomstbelasting volgens de tarieven die gelden op de datum van de inwerkingtreding van de petroleumovereenkomst.

Indien de belastingtarieven gewijzigd worden, is een dergelijke wijziging niet van toepassing op de contractor en heeft geen invloed ten aanzien van zijn belastingplicht ingevolge Inkomstenbelasting 1922.

10. Is er omzetbelasting verschuldigd door staatsondernemingen, contractors en subcontractors?
Bij de wetswijziging van de Petroleumwet van 30 december 2022 is bepaald dat staatsondernemingen, contractors en subcontractors, voor zover van belang in het kader van het verrichten van petroleumwerkzaamheden voor de duur van de door hun gesloten petroleumovereenkomst vrijgesteld zijn van en niet onderworpen zijn aan omzetbelasting bij de verkoop of aankoop van goederen of de levering van diensten.

11. Is er dividendbelasting verschuldigd door staatsondernemingen, contractors, subcontractors en contractorpartijen?

Bij de wetswijziging van de Petroleumwet van 30 december 2022 is bepaald dat staatsondernemingen, contractors subcontractors en contractorpartijen, voor zover van belang in het kader van het verrichten van petroleumwerkzaamheden voor de duur van de door hun gesloten petroleumovereenkomst vrijgesteld zijn van en niet onderworpen zijn aan belastingen op dividenden in de volgende gevallen:

 • dividenden betaald aan een niet Surinaamse aandeelhouders
 • de overdracht van winsten aan een buitenlands hoofdkantoor
 • de wederovermaking van dividendbetalingen door niet-Surinaamse aandeelhouders

 

12. Zijn er zegelrechten verschuldigd door staatsondernemingen, contractors, subcontractors en contractorpartijen?

Bij de wetswijziging van de Petroleumwet van 30 december 2022 is bepaald dat staatsondernemingen, contractors subcontractors en contractorpartijen, voor zover van belang in het kader van het verrichten van petroleumwerkzaamheden voor de duur van de door hun gesloten petroleumovereenkomst vrijgesteld zijn van en niet onderworpen zijn aan belastingen opgenomen in de Zegelwet op:

 • de verkoop  van een belang voortvloeiende uit een Petroleumovereenkomst
 • de verkoop van de aandelen door niet Surinaamse aandeelhouder
 • de opbrengsten van de verkoop van zulke belangen of aandelen
 • de wederovermaking van dergelijke opbrengsten

Petroleumwet

Send Us A Message

more information

Belasting- en juridische medewerker (compliance)

Als belasting- en juridische medewerker (compliance) krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen van belastingaangiftes, loonadministraties, bezwaarschriften en verzoeken alsook het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Juridische medewerker

Als juridische medewerker krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen en screenen van overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, verstrekken van juridisch advies, het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Share: