Fiscale maatregelen van het Ministerie van Financiën in het kader van COVID-19

Veel gestelde vragen (FAQ) over de (versoepelde) fiscale maatregelen van het Ministerie van Financiën in het kader van COVID-19
Veel gestelde vragen (FAQ) over de versoepelde fiscale maatregelen van het Ministerie van Financiën in het kader van COVID-19

LOONBELASTING EN INKOMSTENBELASTING

Heffingskorting

Kan SRD 750 aan heffingskorting worden toegepast in de maanden mei 2020 tot en met december 2020?

Ja, dat kan.

De Minister van Financiën heeft d.d. 20 mei 2020 (Sec.no. 258/20/Min.) medegedeeld dat in het kader van te treffen COVID-19 crisismaatregelen, de regering heeft besloten om vooruitlopend op de publicatie van het Staatsbesluit, de heffingskorting aan te passen van SRD 125 (eenhonderdvijfentwintig Surinaamse Dollar) naar SRD 750 (zevenhonderdenvijftig Surinaamse Dollar). Deze maatregel zal gelden voor de duur van maximaal 6 (zes) maanden met ingangsdatum 1 mei 2020. De Minister van Financiën heeft tevens aangegeven dat er een maandelijks evaluatie zal plaatsvinden. 

Vervolgens heeft de Minister van Financiën en Planning op 18 september 2020 en 17 november 2020 in de Nationale Assemblee medegedeeld dat de regering in het kader van te treffen sociale maatregelen, heeft besloten om vooruitlopend op de publicatie van het Staatsbesluit, de heffingskorting aan te passen van SRD 125 (eenhonderd vijfentwintig Surinaamse Dollar) naar SRD 750 (zevenhonderdenvijftig Surinaamse Dollar). Deze maatregel zal gelden tot het moment van de invoering van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW).
 

INKOMSTENBELASTING

 Voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2020

 1. Wat is de uiterlijke indieningsdatum voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2020?

          De uiterlijke indieningsdatum voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2020 voor                      zowel lichamen als natuurlijke personen is 30 juli 2020.

 

 1. Wanneer dienen de termijnbetalingen van de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2020 voldaan te worden?
 • 1e termijn: uiterlijk 30 juli 2020;
 • 2e termijn: uiterlijk 30 juli 2020;
 • 3e termijn: uiterlijk 15 oktober 2020;
 • 4e termijn: uiterlijk 31 december 2020.

 

 1. Tot wanneer zal er geen boete en rente in rekening gebracht worden voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2020?

          Voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2020 zal er geen boete en rente in rekening                worden gebracht tot en met 30 juli 2020 voor de eerste en tweede termijn.

 

 Definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019

 1. Wat is de uiterlijke indieningsdatum voor de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019?

          De uiterlijke indieningsdatum voor de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019 voor zowel            lichamen als natuurlijke personen is 15 augustus 2020.

 

 1. Wanneer dient de verschuldigde inkomstenbelasting inzake de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019 voldaan te worden?

          De verschuldigde inkomstenbelasting op de definitieve aangifte 2019 dient uiterlijk                                15 augustus 2020 betaald te worden.

 

 1. Tot wanneer zal er geen boete en rente in rekening gebracht worden voor de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019?

          Voor de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019 zal er geen boete en rente in rekening                worden gebracht tot en met 15 augustus 2020.

 

Hulp van de belastingdienst bij aangifte

          In welke periode geschiedt de kosteloze hulp van de belastingdienst aan de Van                                  Sommelsdijckstraat 27, Paramaribo  bij de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2020 en              de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019?                                                                                          De hulp bij aangifte van de belastingdienst geschiedt in de periode 15 juli t/m 14 augustus                  2020.

 

 

LOONBELASTING EN PREMIE AOV

 1. Wanneer dient de loonbelasting en premie AOV aangifte ingediend te worden?

          De loonbelasting en premie AOV aangifte dient uiterlijk worden ingediend op de zevende                      werkdag van de maand volgend op die waarin de loonperiode is geëindigd. De betaling van de            verschuldigde loonbelasting en premie AOV dient gelijktijdig te geschieden op de dag dat de                loonbelasting en premie AOV aangifte wordt ingediend.

 

 1. Gaat de belastingdienst uitzonderingen maken bij de indiening en betaling van de loonbelasting en premie AOV aangiften over de periode maart 2020 tot en met juni 2020?

          Onder voorwaarde kan de Belastingdienst, zich in voorkomende gevallen flexibel opstellen                  voor de belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte en betaling inzake              de loonbelasting over de periode maart 2020 tot en met juni 2020.

 

 

OMZETBELASTING 

 1. Wanneer dient de omzetbelasting aangifte ingediend te worden?

          De omzetbelastingaangifte dient uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op het                  tijdvak van de aangifte worden ingediend. De betaling van de verschuldigde omzetbelasting                dient gelijktijdig te geschieden op de dag dat de omzetbelastingaangifte wordt ingediend.

 

 1. Gaat de belastingdienst uitzonderingen maken bij de indiening en betaling van de omzetbelastingaangiften over de periode maart 2020 tot en met juni 2020?

          Onder voorwaarde kan de Belastingdienst, zich in voorkomende gevallen flexibel opstellen                  voor de belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte en betaling inzake              de omzetbelasting over de periode maart 2020 tot en met juni 2020.

 

BETALINGSREGELING 

         Komen belastingplichtigen in aanmerking voor een betalingsregeling voor de                                       inkomstenbelasting, loonbelasting en premie AOV en omzetbelasting?                                                   Ja, belastingplichtigen kunnen de Ontvanger der Directe Belastingen verzoeken voor een                     betalingsregeling voor de inkomstenbelasting, loonbelasting en premie AOV en                                       omzetbelasting. In het verzoek dient de belastingplichtige te onderbouwen en aan te tonen dat           de belastingplichtige vanwege de COVID-19 crisis in liquiditeitsproblemen verkeert.

WAGE TAX AND INCOME TAX

Tax credit

Can SRD 750 tax discount be applied in May 2020 up to and including November 2020?                    Yes, that is possible.

On May 20, 2020, the Minister of Finance announced (Sec.no. 258/20 / Min.) that in the context of COVID-19 crisis measures to be taken, the government has decided that in advance of the publication of the State Decree the tax discount of SRD 750 (seven hundred and fifty Surinamese Dollar) can be applied as of May 1, 2020. The Tax Credit of SRD 750 will be applicable for a maximum period of 6 (six) months. The Minister of Finance has also indicated that a monthly evaluation will take place.

INCOME TAX

Provisional income tax return 2020

1. What is the deadline for submitting the provisional income tax return 2020?                                       The deadline for submitting the provisional income tax return 2020 is July 30, 2020

2. When must the installments for the provisional income tax return 2020 be paid?

 • 1st term: no later than July 30, 2020
 • 2nd term: no later than July 30, 2020
 • 3rd term: no later than October 15, 2020
 • 4th term: no later than December 31, 2020 

3. Will there be a penalty and interest charge for the provisional income tax return 2020?                    For the provisional income tax return 2020, no penalty and interest will be charged until July 30, 2020 for the first and second term.

Final income tax return 2019

1. What is the deadline for submitting the final income tax return 2019?                                                  The deadline for submitting the final income tax return 2019 is August 15, 2020.

2. When must the income tax due, on the final income tax return 2019 be paid?                                    The income tax due on the final income tax return 2019 must be paid no later than August 15, 2020.

3. Will there be a penalty and interest charge for the final income tax return 2019?                                 For the final income tax return 2019, no penalty and interest will be charged until August 15, 2020.

Assistance from the tax authorities

In which period will the tax authorities, located at Van Sommelsdijckstraat 27, Paramaribo, provide free of charge assistance with the provisional income tax return 2020 and the final income tax return 2019?                                                                                                                                                         Assistance from the tax authorities with completing a tax return will take place in the period from July 15, 2020 till August 14, 2020.

WAGE TAX AND AOV PREMIUM

1. What is the deadline for submitting the wage tax and AOV premium return?                                      The wage tax and AOV premium return must be submitted no later than the 7th working day of the following month. Payment of the payable wage tax and AOV premium must be made simultaneously on the day that the return is submitted.

2. Will the tax authorities make exceptions to the submission and payment of wage tax and AOV premium returns for the period March 2020 till June 2020?                                                                        Under certain conditions, the tax authorities will be flexible for taxpayers who request a postponement for submission and payment of the wage tax for the period March 2020 till June 2020. 

 

SALES TAX 

1. What is the deadline for submitting the sales tax return?                                                                        The sales tax return must be submitted no later than 15th day of the following month. Payment of the payable sales tax must be made simultaneously on the day that the return is submitted.

2. Will the tax authorities make exceptions to the submission and payment of sales tax returns for the period March 2020 till June 2020?                                                                                                              Under certain conditions, the tax authorities will be flexible for taxpayers who request a postponement for submission and payment of the sales tax for the period March 2020 till June 2020.

PAYMENT ARRANGEMENT

Are taxpayers eligible for a payment arrangement for income tax, wage tax and AOV premium and sales tax?                                                                                                                                                                Yes, taxpayers can request the Tax Collector for a payment arrangement for income tax, wage tax and AOV premium and sales tax. The request must substantiate and demonstrate that the taxpayer is experiencing liquidity problems due to the COVID-19 crisis.

Send Us A Message

more information

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp