Omzetbelasting (vervallen per 1 januari 2023)

Samenvatting van de Wet Omzetbelasting
What is the Sales Tax Rate in Suriname? | FiscLe Consultancy Firm

De Surinaamse Omzetbelasting is geen Belasting op toegevoegde waarde (BTW/VAT). Het is een omzetbelasting (Sales Tax).

Belastbare feiten

Omzetbelasting wordt geheven ter zake van:

 1. het door ondernemers in het kader van hun onderneming in Suriname leveren van door hen in Suriname voortgebrachte goederen;
 2. het door ondernemers in het kader van hun onderneming in Suriname verrichten van de diensten die zijn genoemd in de bij deze wet behorende bijlage 1;
 3. de invoer van goederen.
Tarief
BelastbaarTarief
leveren van goederen tot en met 30 september 202110%
leveren van goederen vanaf 1 oktober 202112%
verlenen van diensten (zie bijlage 1) tot en met 30 september 20218%
verlenen van diensten (zie bijlage 1) vanaf 1 oktober 202112%
invoer van goederen tot en met 31 januari 202110%
invoer van goederen vanaf 1 februari 202112%
invoer van bepaalde luxegoederen (zie bijlage 3)25%
uitvoer0%

De goederen die zijn genoemd in bijlage 2 zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Grondslag van de heffing

De omzetbelasting wordt geheven over de vergoeding die de ondernemer ontvangt voor de levering van goederen of haar diensten. Onder vergoeding wordt verstaan het totale terzake van de levering van goederen of de dienst ontvangen bedrag, de omzetbelasting zelf daaronder niet begrepen. De verschuldigde omzetbelasting wordt geheven van de ondernemer die de dienst verricht of het goed levert. Indien de dienst door een niet in Suriname wonende of gevestigde ondernemer wordt verricht ten behoeve van een in Suriname gevestigde ondernemer, wordt de omzetbelasting geheven van degene aan wie de dienst wordt verricht (de omkeerregel).

Levering van goederen

Als levering van goederen worden aangemerkt:

 1. de eigendomsoverdracht van goederen ingevolge een overeenkomst;
 2. de afgifte van goederen ingevolge een overeenkomst van huurkoop of financial leasing
 3. de oplevering van een goed door de ondernemer die de goederen heeft vervaardigd;
 4. de eigendomsoverdracht van goederen die het onderwerp uitmaken van een overeenkomst tot het aanbrengen van die goederen aan een ander goed
 5. het beschikken over goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden, als gevolg waarvan de goederen het bedrijfsvermogen van de fabrikant verlaten.
Aftrek van omzetbelasting

Indien een fabrikant in het kader van zijn onderneming omzetbelasting in rekening gebracht krijgt, kan hij deze omzetbelasting in bepaalde gevallen in mindering brengen op de omzetbelasting die hij zelf verschuldigd is. De aftrek is beperkt tot de omzetbelasting die de fabrikant heeft betaald voor de (invoer van) goederen en belaste diensten die rechtstreeks verband houden met de productie. Over de interpretatie van “rechtsreeks” is nog niet het laatste woord gezegd. Omdat de aftrek alleen van toepassing is op fabrikanten komt het weleens voor in de dienstensector dat er omzetbelasting over omzetbelasting betaald wordt. Een adequate planning terzake is dus van belang.

Aangifte en betaling

De omzetbelasting is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergoeding geheel of gedeeltelijk is ontvangen. De omzetbelastingaangifte dient uiterlijk op de 15 (vijftiende) dag van de maand volgend op het tijdvak van de aangifte te worden ingediend. De betaling van de verschuldigde omzetbelasting dient gelijktijdig te geschieden op de dag dat de omzetbelastingaangifte wordt ingediend.

Invoer

De heffing van de omzetbe­lasting is, gesplitst in een binnen­landse heffing en een heffing bij invoer. Invoer is het brengen van goederen in het vrije verkeer. De bedoeling van deze bepaling is duidelijk te maken dat voor wat betreft de invoer aangehaakt moet worden bij de douane technische inhoud van het begrip “vrij verkeer”. De omzetbelasting gaat uit van een heffing over de waarde die de goederen hebben op het moment van de douane technische invoer. De waarde bij invoer wordt bepaald aan de hand van de regels die zijn opgenomen in de Wet Tarief van Invoerrechten 1996. De aldus bepaalde waarde wordt verhoogd met de andere heffingen die ter zake van de invoer verschul­digd zijn. Doordat de wet voor de bepaling van de douanewaarde verwijst naar de Wet Tarief van Invoerrechten 1996, is het gehele systeem dat in die wet ter zake is opgenomen van toepassing. Ook de procedure, waarbij er tussen de Inspecteur der Invoer­rechten en Accijnzen (de Inspecteur die belast is met de heffing van omzetbelasting bij invoer) en degene die de goede­ren invoert onenigheid bestaat over de waarde van de goederen, is dientengevolge van toepassing. De heffing van de omzetbelasting is in beginsel geheel gekop­peld aan de bepalingen die gelden voor de heffing van het invoerrecht. Deze bepalingen zijn opgeno­men in de Scheepvaart­wet en in de Wet Tarief van Invoerrechten 1996. De omzet­belas­ting wordt berekend aan de hand van de in­voeraangif­te en hetgeen bij verificatie en visitatie wordt geconsta­teerd. Dit betekent onder meer dat de omzetbe­lasting niet verschuldigd is zolang de goederen douane technisch gezien zich nog in het entrepot bevinden.

Uitvoer

Het tarief van de omzetbelasting voor de levering van goederen, die in het kader van hun levering zullen worden uitgevoerd, bedraagt 0%. Let wel, alleen voor de export van goederen bedraagt de omzetbelasting 0%. Indien een Surinaamse dienstverlener een dienst in de zin van de Wet omzetbelasting verleend bij uitvoer, bijvoorbeeld transport, dan dient er omzetbelasting van 8% in rekening te worden gebracht.

Vrijstelling

Vrijstelling van omzetbelasting indien vrijstelling van invoerrechten op grond van:

 • Wet Tarief van Invoerrechten 1996
 • Grondstoffenbesluit
 • Investeringswet
 • Bankwet
 • Petroleumwet
Bijzondere regeling – kleine ondernemers

Natuurlijke personen van wie de omzet per kalenderjaar niet meer dan SRD 24.000 bedraagt, zijn vrijgesteld van de verplichtingen tot het doen van aangifte en het betalen van de verschuldigde omzetbelasting.


Bijlage 1 behorende bij de Wet Omzetbelasting 1997 – belaste diensten
 1. schadeverzekeringen, met uitzondering van ziektekostenverzekeringen;
 2. de diensten verleend door banken en andere financiële instellingen ter zake van:
  • het afsluiten van leningen met uitzondering van leningen in het kader van de productie;
  • het afsluiten van hypotheken;
  • het overboeken van gelden ter zake buitenlandse transacties;
  • het bewaren van effecten en andere geldswaardige papieren;
 3. de diensten verleend door notarissen alsmede personen die een vrij beroep uitoefenen, waaronder: advocaten, accountants, automatisering-, informatica- en overige consultancy. Uitgezonderd zijn vrije beroepen in de medische sector zoals artsen, tandartsen en fysiotherapeuten en overige medische dienstverleners.
 4. de diensten verleend door reclamebureaus, alsmede het maken van reclame via televisie, radio, kranten en andere openbare publicaties;
 5. de diensten verleend door architecten en landmeters;
 6. de diensten verleend door makelaars bij de verkoop en verhuur van onroerende goederen;
 7. de diensten verleend in het kader van vervoer van goederen;
 8. de diensten verleend in het kader van bewaking van gebouwen, goederen en personen;
 9. de diensten verleend door schoonmaakbedrijven;
 10. de diensten verleend in het kader van het ter beschikking stellen van roerende goederen;
 11. het verstrekken van logies, spijzen en dranken in en door horecabedrijven;
 12. de diensten verleend door reisbureaus;
 13. het organiseren van toeristische activiteiten;
 14. de diensten verleend in het kader van de nationale en internationale telecommunicatie;
 15. kappers, schoonheidssalons, massagesalons en dergelijke diensten;
 16. de diensten verleend ten behoeve van vervoer van personen met luchtvaartuigen;
 17. diensten verleend door reparateurs;
 18. diensten verleend door rijscholen;
 19. diensten verleend door installateurs;
 20. diensten verleend door taxichauffeurs;
 21. diensten verleend door radio- en televisiestations;
 22. diensten verleend in het kader van uitdeuk- en spuitinrichtingen;
 23. diensten verleend in het kader van service- en onderhoudswerkzaamheden;
 24. diensten verleend in het kader van het verstrekken van parkeergelegenheden;
 25. diensten verleend door advertentiebureaus en advertenties van dag- en avondbladen alsmede andere periodieke publicaties;

BIJLAGE 2, behorende bij de Wet Omzetbelasting 1997 – vrijgestelde goederen
 1. Kaas
 2. Pindakaas
 3. Roomboter/margarine
 4. Sardines in olie of tomatensaus
 5. Bokking
 6. Haring
 7. Kabeljauw en gezouten vis
 8. Vers vlees (kippen-, varkens- en rundvlees)
 9. Verse vis
 10. Verse groenten en fruit
 11. Brood en broodbeschuit
 12. Tarwe en tarwemeel
 13. Cacaopoeder
 14. Thee
 15. Bruine suiker
 16. Witte suiker
 17. Melk en poedermelk
 18. Zout
 19. Tomatenpuree
 20. Spijsolie
 21. Knoflook
 22. Havermout
 23. Verse aardappelen
 24. Zoutvlees
 25. Rode uien
 26. Witte uien
 27. Bruine en witte bonen
 28. Gele- en groene erwten
 29. Bananen, aardvruchten, wortels en knollen
 30. Specerijen bestemd voor de bereiding van masala
 31. Padie, rijst en rijstproducten
 32. Eieren
 33. Lucifers
 34. Muskietenkaars
 35. Tandpasta
 36. Toiletpapier
 37. Badzeep
 38. Huishoudzeep/poederzeep
 39. Babyvoeding
 40. Maandverband en tampons
 41. Luiers en inlegluiers
 42. Desinfecterende middelen
 43. Medicijnen, verbandmiddelen, medische toestellen en apparaten en optische brillenglazen, brilmonturen, ruw glas voor de vervaardiging van brillenglazen en röntgenfilms
 44. Dieselolie (Crude Oil (zware stookolie) fuel oil geleverd door de N.V. Staatsolie)
 45. Water (geleverd door SWM en het Ministerie van NH)
 46. Elektrische energie en kook gas
 47. Textiel voor de vervaardiging van klamboes
 48. Lamppetroleum
 49. Voorbehoedsmiddelen
 50. Leermiddelen, schoolbenodigdheden, schooluniformen
 51. Kunstmeststoffen
 52. Jam
 53. Bouillonblok
 54. Bereid voer en grondstoffen ter voorbereiding van voer bestemd voor de Vee- en Pluimveesector
 55. Hanen en kippen van het geslacht Gallus domesticus (G.C. 0105.1110)

BIJLAGE 3, behorende bij de Wet Omzetbelasting 1997 – 25 % tarief
 1. Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 2000 cm3 en met een cifwaarde van US$ 25.000 of meer;
 2. Motorfietsen;
 3. Speedboten, waterscooters, jachten, sport- en andere pleziervaartuigen;
 4. Vaatafwasmachines
 5. Videocamera’s
 6. Vuurwerk
 7. Gok- en speelautomaten
 8. Televisietoestellen boven 31 inch
 9. Satelliet gerichte schotels en antennes
 10. Wapens, munitie, delen en toebehoren daarvan

Send Us A Message

more information

Juridische medewerker

Als juridische medewerker krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen en screenen van overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, verstrekken van juridisch advies, het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Belasting- en juridische medewerker (compliance)

Als belasting- en juridische medewerker (compliance) krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen van belastingaangiftes, loonadministraties, bezwaarschriften en verzoeken alsook het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Share: