BTW 2023

Veel gestelde vragen

ALGEMEEN

1. Wat is BTW?

Belasting over Toegevoegde Waarde

2. Wanneer treedt de wet in werking?

Per 1 januari 2023

3. Wie betaalt de BTW?

De consument

4. Wie brengt de BTW in rekening en draagt de belasting af aan de belastingdienst?

Een ondernemer

5. Wie is een ondernemer?
 • een ieder die in Suriname een beroep of onderneming zelfstandig uitoefent
 • degene die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen
 • publiekrechtelijke lichamen, die anders dan als ondernemer, prestaties verrichten welke uit hun aard ook door ondernemers kunnen worden verricht en ter zake die prestaties door de Minister bij beschikking als ondernemer zijn aangemerkt
 • een fiscale eenheid, op verzoek aan de Inspecteur BTW
6. Wanneer moet een ondernemer uiterlijk de ontvangen BTW afdragen?

De BTW is niet verschuldigd op het moment dat het ontvangen wordt, maar op het moment dat de factuur wordt uitgereikt aan zijn afnemer. Een ondernemer dient de aangifte en betaling van de verschuldigde BTW over een kalendermaand vóór de 16e dag van de daaropvolgende maand te hebben gedaan.

7. Wat gebeurt er als een ondernemer niet vóór de 16e dag van de daaropvolgende maand de aangifte en betaling doet?

De Ontvanger zal interest in rekening brengen.

De Inspecteur kan een naheffingsaanslag opleggen met een boete van ten hoogste SRD 20.000. Over de naheffingsaanslag wordt er ook interest in rekening gebracht.

8. Welke prestaties zijn belast?
 1. Levering van goederen in Suriname
 2. Verrichten van diensten in Suriname
 3. Invoer van goederen in Suriname

TARIEF

9. Welke tarieven heb je in de BTW wet?

De tarieven zijn:

 • 10%
 • 0%
 • 5%
 • 25%

Naast de tarieven zijn er ook nog “vrijstellingen” opgenomen in de BTW wet.

10. Wat is belast met het tarief van 10% ?
 • Leveringen van goederen
 • Verrichten van diensten
 • Invoer van goederen
11. Wat is belast met het tarief van 0% tot 1 oktober 2023?
 1. De levering van water en prestaties ter zake door staatsonderneming of overheidsdienst uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en andere levering van water in verpakking van tenminste vijf (5) gallon of meer
 2. De levering van elektriciteit en prestaties ter zake en kookgas
 3. Het binnenlandse personen- en goederenvervoer over de weg, over het water en door de lucht
 4. De diensten die door ziekenhuizen en laboratoria voor medisch onderzoek worden verricht
 5. De invoer en levering van medische kunst- en hulpmiddelen, zoals orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medische verbruiksartikelen, medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel, gezondheidsbrillen, -brillenglazen en -lenzen
 6. De invoer en levering van geneesmiddelen
 7. Verzekering voor lokale ziektekosten, ongevallenverzekering en levensverzekering
 8. De verzorging van publiek onderwijs dat valt onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inclusief leermiddelen, schoolbenodigdheden en schooluniformen
 9. Uitvaartdiensten
 10. De opvang van kinderen in kinderopvang
 11. De zorg van ouderen, hulpbehoevenden en bejaardentehuizen
 12. Zieken- en gewondenvervoer
 13. De volgende diensten:
  • girale dienstverlening betreffende deposito’s, rekening-courantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren
  • het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet
  • de gelegenheid bieden tot het pinnen van geld bij de pinautomaat
 14. De hierna volgende goederen:
  • aardvruchten
  • verse groenten en fruit
  • verse en niet bewerkte vleeswaren
  • verse en niet bewerkte vis
  • eieren
  • havermout
  • meel, brood en cassavebrood
  • rijst
  • padi
  • bruine bonen
  • groene erwten
  • gele erwten
  • zout
  • melk
  • uien
  • knoflook
  • kaas, pindakaas en jam
  • thee
  • sardien in blik
  • sojaolie
  • zonnebloemolie
  • witte suiker
  • bruine suiker
  • babyvoeding
  • kindervoeding van granen
  • lucifer
  • muskietenkaars
  • maandverband en tampons
  • voorbehoeds- en anticonceptiemiddelen
  • wegwerpluiers
  • badzeep
  • toiletpapier
 15. De invoer door en leveringen en diensten, uitgezonderd de leveringen van spijzen, dranken en tabaksproducten, relatiegeschenken en andere giften, het verstrekken van loon in natura en gelegenheid tot ontspanning, motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer en van goederen of diensten die met dergelijke motorvoertuigen verband houden, behalve voor autodealers, autoleasebedrijven en motorvoertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, aan:
  • contractors en sub-contractors ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop
  • staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop
 16. De invoer door en leveringen en diensten aan:
  • goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomsten met de status van wet
  • publiekrechtelijke lichamen
 17. De binnenlandse levering van:
  • goud aan vergunningsplichtige goudopkopers in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen
  • verse vis aan vergunningsplichtige visverwerkingsbedrijven en visexporteurs in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen
 18. De binnenlandse levering van kunstwerken
 19. Levering van goederen die worden uitgevoerd
 20. Diensten bestaande uit het verrichten van internationaal goederenvervoer door middel van luchtvaartuigen en zeeschepen
 21. Diensten die in Suriname worden verricht ter zake van uitgaande goederen
 22. Diensten bestaande uit outsourcing werkzaamheden die in Suriname worden verricht ten behoeve van een niet in Suriname woonachtige of gevestigde afnemer
12. Wat is belast met het tarief van 0% tot 1 november 2023?

De verhuur gedurende minstens 3 maanden van onroerende goederen, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt als hoofdverblijf voor permanente bewoning. Vanaf 1 november 2023 wordt verhuur van onroerende goederen belast met 10% BTW.

13. Wat is belast met het tarief van 0% ingaande 1 oktober 2023?
 1. De invoer door en leveringen en diensten, uitgezonderd de leveringen van spijzen, dranken en tabaksproducten, relatiegeschenken en andere giften, het verstrekken van loon in natura en gelegenheid tot ontspanning, motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer en van goederen of diensten die met dergelijke motorvoertuigen verband houden, behalve voor autodealers, autoleasebedrijven en motorvoertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, aan:
  • contractors en sub-contractors ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop
  • staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop
 2. De invoer door en leveringen en diensten aan:
  • goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomsten met de status van wet
  • publiekrechtelijke lichamen
 3. Levering van goederen die worden uitgevoerd
 4. Diensten bestaande uit het verrichten van internationaal goederenvervoer door middel van luchtvaartuigen en zeeschepen
 5. Diensten die in Suriname worden verricht ter zake van uitgaande goederen
 6. Diensten bestaande uit outsourcing werkzaamheden die in Suriname worden verricht ten behoeve van een niet in Suriname woonachtige of gevestigde afnemer
14. Wat is belast met het tarief van 5% tot 1 november 2023?
 1. Verzekering voor internationale ziektekosten
 2. De levering en invoer van motorgasoline en andere daarmee gelijkgestelde motorbrandstoffen en dieselolie
15. Wat is belast met het tarief van 5% ingaande 1 november 2023?
 1. De levering van water en prestaties ter zake door staatsonderneming of overheidsdienst uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en andere levering van water in verpakking van tenminste vijf (5) gallon of meer;
 2. De levering van elektriciteit en prestaties ter zake en kookgas;
 3. Het binnenlands goederenvervoer over de weg, te water en door de lucht.
16. Wat is belast met het tarief van 25%?

De invoer en levering van:

 1. automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 2.500 cm³ of met een cif waarde van US$ 40.000,- (veertigduizend Amerikaanse dollar) of meer, uitgezonderd motorvoertuigen middels elektrische aandrijving
 2. motorfietsen met een cilinderinhoud meer dan 125 cm³
 3. speedboten, waterscooters, jachten, sport- en andere pleziervaartuigen
 4. helikopters en luchtvaartuigen voor vervoer van minder dan 10 personen
 5. wapens, munitie, delen en toebehoren daarvan
 6. vuurwerk
17. Wat is vrijgesteld van BTW tot 1 oktober 2023?
 1. De levering van onroerende goederen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen
 2. Het verlenen van toegang tot openbare vermakelijkheden ingevolge de Wet Vermakelijkheidsbelasting
 3. Het verlenen van gelegenheid tot deelname aan hazardspelen volgens de Wet Casinobelasting 2002, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop
 4. Het verlenen van gelegenheid tot deelname aan loterij volgens artikel 1 van de Loterijwet 1939, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop
 5. De diensten die door artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig worden verricht, evenals jeugdtandverzorging en mondhygiëne en diensten van alternatieve genezers en overige paramedici
 6. De levering en invoer van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen
 7. De levering van goederen en het verrichten van diensten aan ambassades, consulaten en gezantschappen op basis van wederkerigheid
18. Wat is vrijgesteld van BTW ingaande 1 oktober 2023?
 1. Het verlenen van gelegenheid tot deelname aan hazardspelen volgens de Wet Casinobelasting, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop
 2. Diensten van artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig worden verricht, evenals jeugdtandverzorging en mondhygiëne en diensten van alternatieve genezers en overige paramedici
 3. De levering en invoer van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale-, culturele-, charitatieve-, sportieve- of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen
 4. Het binnenlands vervoer van personen over de weg en te water
 5. De diensten die door ziekenhuizen en laboratoria voor medisch onderzoek worden verricht
 6. De invoer en levering van medische kunst en hulpmiddelen, zoals orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medische verbruiksartikelen, medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel, gezondheidsbrillen, – brillenglazen en –lenzen;
 7. De invoer en levering van geneesmiddelen zoals aangegeven door het Ministerie van Volksgezondheid
 8. Verzekering van lokale ziektekosten en levensverzekering
 9. De verzorging van onderwijs door erkende organisaties en instellingen, die aan het wettelijk toezicht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn onderworpen, alsook de invoer en levering van leermiddelen, schoolbenodigdheden en schooluniformen
 10. De opvang van kinderen in kinderopvang
 11. De zorg van ouderen, hulpbehoevenden en bejaardentehuizen
 12. Zieken- en gewondenvervoer
 13. De volgende financiële diensten:
  • geldwisseltransacties ter zake van vreemde valuta, hetzij door het wisselen van bankbiljetten of munten, door het debiteren of crediteren van rekeningen of anderszins;
  • de uitgifte, betaling, incasso of eigendomsoverdracht van cheques of kredietbrieven en soortgelijke digitale transacties
  • de uitgifte, toewijzing, trekking, aanvaarding, goedkeuring of eigendomsoverdracht van schuldbewijzen en obligaties
  • de uitgifte, toewijzing of eigendomsoverdracht van aandelen of deelnemingsbewijzen;
  • het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet
  • het verhandelen van derivaten of toekennen van opties, met uitzondering van de levering van de onderliggende goederen en diensten
 14. De hiernavolgende goederen:
  • verse groenten
  • verse kip
  • verse en niet bewerkte vis
  • eieren
  • meel, brood en cassavebrood
  • rijst
  • padie
  • melk
  • soja olie
  • lucifer
  • voorbehoeds- en anticonceptiemiddelen
  • wegwerpluiers
  • badzeep
  • toiletpapier
 15. De binnenlandse levering van:
  • goud aan vergunningsplichtige goudopkopers in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen;
  • verse vis aan vergunningsplichtige visverwerkingsbedrijven en visexporteurs in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen.
 16. De binnenlandse levering van kunstwerken;
 17. De invoer en levering van bereid voer en grondstoffen ter voorbereiding van voer bestemd voor vee- en pluimveesector, alsook insecticiden, kunstmeststoffen (natuurlijke en chemische), chemische bestrijdingsmiddelen en zaden
 18. De levering van goederen en het verrichten van diensten aan ambassades, consulaten en gezantschappen op basis van wederkerigheid
19. Wat is het verschil tussen 0% en vrijstelling?

0% is een tarief met als gevolg dat alle bepalingen uit de BTW wet op de ondernemer van toepassing zijn. Vrijgesteld wil zeggen dat de bepalingen uit de BTW wet niet van toepassing zijn. Wetstechnisch is het grootste verschil dat als het 0% tarief van toepassing is er gebruik mag worden gemaakt door de ondernemer van de BTW aftrek mogelijkheden in de BTW wet. De ondernemer die is vrijgesteld kan geen gebruik maken van de aftrek mogelijkheden in de BTW wet.


ADMINISTRATIE

20. Mag een ondernemer betaalde BTW in aftrek brengen op de BTW aangifte?

Indien een ondernemer de goederen en diensten gebruikt voor BTW belaste handelingen, mag dat. Aftrek is mogelijk van:

 • In rekening gebrachte BTW voor leveringen van goederen en diensten van ondernemers
 • Betaalde BTW bij invoer
 • BTW o.b.v. de verleggingsregel
21. Welke BTW mag een ondernemer niet in aftrek brengen?

BTW op:

 • het verstrekken van spijzen, dranken en tabaksproducten 
 • het verstrekken van relatiegeschenken en andere giften
 • het verstrekken van loon in natura en gelegenheid tot ontspanning
 • motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer en van goederen of diensten die met dergelijke motorvoertuigen verband houden, behalve voor:
  • dealers en leasebedrijven
  • motorvoertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3.500 kg
22. Wat dient een ondernemer verplicht te vermelden op een factuur?
 • De datum van uitreiking
 • Een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur éénduidig wordt geïdentificeerd
 • Het fiscaal identificatienummer waaronder de ondernemer de levering of de dienst heeft verricht
 • Het fiscaal identificatienummer van de afnemer aan wie de levering of dienst is verricht en van wie de belasting wordt geheven
 • De naam en het adres van de ondernemer en zijn afnemer
 • De hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten
 • De datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid
 • De vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief belasting
 • Het toegepaste tarief
 • Het verschuldigd bedrag van de belasting
 • In geval van een vrijstelling, vermelding daarvan
 • Voor de levering en invoer van motorvoertuigen het merk, het model, de cilinderinhoud, en het chassisnummer, en voor werkzaamheden aan het motorvoertuig de nummerplaat
 • Wanneer de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, de vermelding “BTW verlegd”
23. Wat dient een ondernemer bij te houden in de financiële administratie om een correcte BTW aangifte te doen?

De ondernemer dient bij te houden:

 • hoeveel BTW de ondernemer in rekening brengt op uitgereikte facturen
 • hoeveel BTW de ondernemer betaalt aan andere ondernemers van wie hij diensten en goederen afneemt, alsook BTW betaalt bij import

RESTITUTIE AANGIFTE

24. Wat betekent restitutie?

Restitutie betekent teruggaaf. Indien een ondernemer in een bepaalde maand SRD 100.000 heeft betaald aan BTW dat in aftrek mag worden gebracht en op uitgereikte facturen SRD 80.000 BTW in rekening heeft gebracht, bedraagt de restitutie SRD 20.000, zijn de SRD 80.000 minus SRD 100.000.

25. Wat dient een ondernemer te doen om een restitutie te ontvangen?

Een ondernemer dient de BTW aangifte tijdig in te dienen. De restitutie zal binnen 1 maand nadat het recht op teruggaaf is ontstaan worden terugbetaald door de Ontvanger. De Ontvanger kan beslissen de teruggaaf te verrekenen met openstaande BTW belastingschulden, rentes, boetes en kosten van de ondernemer bij de Ontvanger.

26. Wanneer zal een ondernemer de restitutie niet binnen 1 maand ontvangen?

Een ondernemer zal de restitutie niet binnen 1 maand ontvangen wanneer de Inspecteur deze ondernemer schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte heeft gesteld van verlenging van de termijn voor maximaal 2 maanden.

27. Heeft een ondernemer recht op vergoeding van interest in verband met een late terugbetaling?

Ja, indien de terugbetaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt.


BIJZONDERE REGELING

28. Vanaf welke belaste omzet per kalenderjaar is een ondernemer verplicht BTW in rekening te brengen aan zijn afnemers?

Vanaf SRD 1.000.000 belaste omzet per kalenderjaar

29. Wat zijn de gevolgen voor een ondernemer met een belaste omzet per kalenderjaar van minder dan SRD 1.000.000?

Zo een ondernemer is vrijgesteld van het doen van aangifte en het betalen van belasting en heeft geen recht op aftrek van BTW. Een ondernemer met een belaste omzet van minder dan SRD 1.000.000 is niet verplicht om te registreren (zie Registratie).


INVOER

30. Hoe wordt de belasting bij invoer berekend?
 • 10% van het totaal van:
  • de douanewaarde +
  • het invoerrecht +
  • de accijnzen +
  • bij invoer verschuldigde heffingen

De douanewaarde wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen inzake de waarde die zijn opgenomen in de Wet Tarief van Invoerrechten 1996.

31. Is er een mogelijkheid tot vrijstelling van BTW bij invoer?

De Minister kan, onder hem te stellen voorwaarden, vrijstelling van BTW verlenen voor de invoer van:

 • goederen op grond van het Grondstoffenbesluit 1997
 • overige goederen waarvoor aanspraak op vrijstelling van invoerrechten bestaat, zulks met uitzondering van goederen die voldoen aan de CARICOM oorsprong regels.

BTW EN OMZETBELASTING

32. Komt de Omzetbelasting te vervallen?

De wet omzetbelasting komt te vervallen met dien verstande dat de wet omzetbelasting van toepassing blijft met betrekking tot tijdvakken vóór 1 januari 2023.

33. Heeft een ondernemer aanspraak op een aftrek van omzetbelasting bij de aankoop of invoer van goederen die worden doorverkocht met toepassing van BTW?

Ja, hiertoe dient een ondernemer een verzoek te richten aan de Inspecteur waarbij het bewijs dient te worden geleverd van:

 • de betaling van de omzetbelasting
 • het feit dat de goederen opgenomen waren in de inventaris van de ondernemer per 31 december 2022
 • en de wederverkoop van de goederen met toepassing van de BTW
 • de invoer van de goederen feitelijk in het kalenderjaar 2022 heeft plaatsgevonden
 • het gebruik van de goederen voor het verrichten van belaste handelingen

De aftrek is slechts toegestaan in de aangiftetijdvakken die vallen in het kalenderjaar 2023

De terugbetaling van het voor teruggaaf in aanmerking komende bedrag aan de ondernemer zal tot en met 30 juni 2023 plaatsvinden binnen twee maanden.

Handelszaken hebben de gelegenheid levensmiddelen uit voorraad, aangekocht tot en met 31 december 2022, te verkopen zonder belasting in rekening te brengen tot en met 31 maart 2023.


REGISTRATIE

34. De belaste omzet over het jaar 2022 is minder dan SRD 1.000.000. Dient de ondernemer zich te registreren?

Indien de ondernemer geen belaste omzet van meer dan SRD 1.000.000 in het jaar 2023 verwacht, is hij niet verplicht zicht te registreren.

35. De belaste omzet over het jaar 2022 is minder dan SRD 1.000.000. De ondernemer verwacht voor het jaar 2023 geen belaste omzet van meer dan SRD 1.000.000. In augustus 2023 blijkt dat de belaste omzet de grens van SRD 1.000.000 is gepasseerd. Dient de ondernemer zich te registreren?

Ja, de ondernemer dient zich (in augustus 2023) te registreren en dient vanaf dat moment BTW in rekening te brengen aan de klanten.

36. De belaste omzet over het jaar 2022 is minder dan SRD 1.000.000 en de ondernemer verwacht in het jaar 2023 geen belaste omzet van meer dan SRD 1.000.000. De ondernemer wenst zich te registreren vanwege de mogelijke vooraftrek van BTW. Kan de ondernemer zich registreren?

Ja dat kan. De ondernemer dient na registratie BTW in rekening te brengen aan de klanten. Zo een ondernemer is verplicht tot het doen van aangifte en het betalen van belasting en heeft recht op aftrek van BTW.


VOLGENDE STAP

37. Welke stappen dient een ondernemer nu te nemen?
 1. administratie inrichten conform de vereisten van de wet BTW
 2. facturen ontwerpen conform de wet BTW
 3. online registreren (zie https://belastingdienst.sr/btw/ondernemers/ )
38. Wat kan FiscLe Consultancy NV voor een ondernemer betekenen?
 1. een BTW training verzorgen waarbij:
  • de deelnemers kennis maken met de BTW
  • de financiële afdeling inzicht krijgt voor de inrichting van de administratie
 2. adviseren over specifieke BTW vraagstukken

Send Us A Message

more information

Belasting- en juridische medewerker (compliance)

Als belasting- en juridische medewerker (compliance) krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen van belastingaangiftes, loonadministraties, bezwaarschriften en verzoeken alsook het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Juridische medewerker

Als juridische medewerker krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen en screenen van overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, verstrekken van juridisch advies, het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Share: