Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren 2020 – opgeschort per 5 mei 2020 tot nader order

Samenvatting wet controle valutaverkeer en transactiekantoren 2020 - opgeschort per 5 mei 2020 tot nader order
The Act on Control of Currency Transactions and Exchange Offices

NR.ONDERWERPOMSCHRIJVING
 1.DoelDe Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is bedoeld om contante betalingsverkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen en het girale betalingsverkeer zoveel als mogelijk te stimuleren, witwassen en speculeren met vreemde valuta te voorkomen.  
 2.Bepaling wisselkoersDe Centrale Bank van Suriname publiceert de wisselkoers op haar website of anderszins. Het is een ieder verboden voor vreemde valuta transacties een andere wisselkoers te hanteren dan de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Suriname. Het is de algemene banken verboden welke kosten dan ook in rekening te brengen voor transacties in vreemde valuta, anders dan door de Centrale Bank van Suriname, na overleg, vastgestelde reguliere banktransactiekosten.  
 3.Transacties in vreemde valuta
 • Voor contante transacties in Suriname dient er geen enkel ander munteenheid te worden gebruikt dan de Surinaamse Dollar.
 • Girale transacties zijn nog altijd vrij en wordt ook gestimuleerd. Het sluiten van contracten waarbij contante betalingen met vreemde valuta wordt geëist is verboden.
 • Het is een ieder verboden contante vreemde valuta, over te maken, via een geldwisselkantoor of welk ander medium dan ook.
 • Overmakingen van contante vreemde valuta dienen via de algemene banken, de Centrale Bank van Suriname of een geldovermakingskantoor te geschieden.
 • Het is verboden om advertenties te plaatsen of te doen plaatsen waarvan prijzen van goederen of diensten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar worden aangegeven.
 • Voor alle transacties geldt de wisselkoers zoals die is vastgesteld en bekendgemaakt door de Centrale Bank van Suriname.  
 4.Het verhandelen van vreemde valuta
 • Het is een ieder verboden om vreemde valuta in contanten te kopen bij wisselkantoor of elk ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.
 • De wisselkantoren behouden de bevoegdheid om valuta op te kopen. Echter mogen zij aan niemand vreemde valuta verkopen met uitzondering van de Centrale Bank van Suriname.
 • De wisselkantoren mogen ook geen vreemde valuta kopen om op te potten en daarmee speculeren.
 • Wisselkantoren zijn verplicht alle serienummers van alle door hen opgekochte vreemde valuta te noteren en dagelijks te rapporteren aan de Bank.
 • Wisselkantoren zijn verplicht de opgekochte valuta met de bijbehorende serienummers binnen twee werkdagen aan de Centrale Bank van Suriname te verkopen, tegen een door de Centrale Bank van Suriname vastgestelde wisselkoers en winstmarge.
 • Het is de algemene banken verboden om vreemde valuta voor stortingen in ontvangst te nemen zonder een verklaring van herkomst van de middelen.  
 5.Exporteurs

Alle rechtspersonen of natuurlijke personen zijn verplicht ten minste zestig procent van hun exportopbrengsten te repatriëren naar Suriname.  

Wat betreft de mijnbouwsector is het percentage dat moet worden gerepatrieerd voor de eerste keer gesteld op 50%. Dit percentage kan bij presidentiële resolutie worden verhoogd. De President stelt eveneens de ingangsdatum van deze repatriëring bij Presidentieel Besluit vast en wel binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet.  

 6.ImporteursAlle rechtspersonen of natuurlijke personen die goederen importeren of noodzakelijke buitenlandse betalingen moeten verrichten zijn verplicht hun betalingen via de algemene banken of de Centrale Bank van Suriname te doen geschieden, onder overlegging van de ter zake benodigde documenten.
Indien het betreft de import van goederen die niet binnen een door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme gestelde termijn bij de douane worden ingeklaard stelt het toezichtsorgaan een onderzoek in naar de transactie.
Indien blijkt dat het toegekend bedrag aan deviezen meer bedraagt dan de waarde van de geïmporteerde goederen, wordt na onderzoek en vaststelling door het Toezichtsorgaan, het verschil door betrokkene teruggestort.  
 7.Opkoop valuta door natuurlijke personenHet is voor de algemene banken verboden om vreemde valuta te verkopen aan natuurlijke personen anders dan voor reis, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of voor de aanzuivering van creditcards. De Centrale Bank van Suriname kan, na overleg met de algemene banken, bij beschikking nadere regels vaststellen met betrekking tot deze verkopen.  
 8.Deviezenverloop  De Centrale Bank van Suriname is gehouden om elk kwartaal het totaal aan deviezeninkomsten en uitgaven van de Staat te rapporteren en de prognose voor de rest van het lopende jaar daaraan toe te voegen en te publiceren op haar website. In geval de Centrale Bank van Suriname een negatief deviezenverloop voor het betreffend jaar rapporteert, worden door de Regering casu quo het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme maatregelen getroffen om de import van niet-essentiële goederen tijdelijk te beperken, zodanig dat de deviezenuitstroom en de deviezeninkomsten tenminste aan elkaar gelijk worden  
 9.Essentiële importgoederenDe minister van Handel, Industrie en Toerisme stelt een lijst van essentiële importgoederen vast. Het betreft tenminste de categorieën van voedingsmiddelen, medicamenten, productiemiddelen en voor de overheid noodzakelijke producten  
 10.Toezichtsorgaan Valutatransacties en TransactiekantorenEr komt een Toezichtsorgaan Valutatransacties en Transactiekantoren. De samenstelling van het bestuur van het Toezichtsorgaan, alsmede andere zaken het Toezichtsorgaan en haar medewerkers rakende, worden bij staatsbesluit nader geregeld. Het Toezichtsorgaan is bevoegd de ondersteuning van zowel de politie als de Economische Controle Dienst in te roepen bij de uitoefening van haar controle- en opsporingstaken.  
 11.Taken en bevoegdheden van het Toezichtsorgaan
 • Het Toezichtsorgaan controleert en inspecteert alle wisselkantoren op al hun transacties;
 • Het Toezichtsorgaan heeft de bevoegdheid om overal binnen te treden waar zij een redelijk vermoeden heeft van overtreding van deze wet. Een woning treden zij echter zonder toestemming van de bewoners niet binnen dan met een last van de vervolgingsambtenaar of vergezeld te zijn van een hulpofficier van justitie;
 • Het Toezichtsorgaan heeft de bevoegdheid toezichthouders te plaatsen in alle wisselkantoren om haar taken beter te kunnen uitvoeren;
 • Bij een redelijk vermoeden dat de wet niet wordt nageleefd, heeft Het Toezichtsorgaan de bevoegdheid om alle, in verband met die overtreding betrokken vreemde valuta, onmiddellijk tijdelijk in beslag te nemen;
 • Het Toezichtsorgaan is bevoegd gepland en ongepland steekproeven te nemen om de naleving van de wet te toetsen;
 • Het Toezichtsorgaan rapporteert rechtstreeks aan de ministers van Financiën, Handel, Industrie en Toerisme en van Justitie en Politie en de Centrale Bank van Suriname.
 • Bij staatsbesluit kunnen, ten aanzien van de taken en bevoegdheden van het Toezichtsorgaan, op voordracht van de minister van Justitie en Politie nadere regels worden gesteld.  
 12.Straf- en bestuursmaatregelen
 • Bij overtreding van de wet is de Wet Economische Delicten van toepassing.
 • Indien het betreft overtreding repatriëring wordt aan de overtreder geen toestemming voor export meer verleend totdat aan de plicht tot repatriëring is voldaan.
 • Van degene die een vergunning bezit van een wissel- en of overmakingskantoor en een misdrijf begaat in de zin van deze wet, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. Van deze intrekking is de Centrale Bank van Suriname verplicht een publicatie op haar website te plaatsen.
 • De in verband met overtreding van deze wet in beslag genomen goederen en gelden, worden verbeurdverklaard, ook in het geval dat ten aanzien van bedoelde goederen en gelden door degene aan wie deze toebehoren de legale herkomst ervan niet kan worden aangetoond. Behalve het in het geding zijnde strafbaar feit, dienen de in beslag genomen gelden en goederen ook niet afkomstig te zijn van enig ander strafbaar feit.  
 13.Overgang
 • Bij de inwerkingtreding van deze wet worden de wisselkoersen voor de eerste maal vastgesteld op de op die dag geldende officiële door de Centrale Bank van Suriname gepubliceerde wisselkoersen.
 • De Bank kan binnen 10 werkdagen, na de inwerkingtreding van deze wet met de wisselkantoren, indien een overgangsfase door de Bank nodig wordt geacht, speciale regelingen treffen met betrekking tot de eerste opkopen van hun vreemde valuta, hetgeen binnen deze periode dient te geschieden.
 • De bij de inwerkingtreding van deze wet bestaande overeenkomsten, waarbij contante betalingen en/of ontvangsten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar plaatsvinden, dienen binnen 30 dagen na inwerkingtreding te worden gewaardeerd in Surinaamse Dollar overeenkomstig de wisselkoers volgens de Centrale Bank van Suriname.

Send Us A Message

more information

Juridische medewerker

Als juridische medewerker krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen en screenen van overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, verstrekken van juridisch advies, het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Belasting- en juridische medewerker (compliance)

Als belasting- en juridische medewerker (compliance) krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen van belastingaangiftes, loonadministraties, bezwaarschriften en verzoeken alsook het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Share: