AOV

Samenvatting van de Wet Algemeen Oudedagsvoorzienings- fonds

Op grond van de wet heeft iedere Surinamer die in Suriname woont recht op een uitkering uit het fonds vanaf de eerste dag van de maand, waarin de 60- jarige leeftijd wordt bereikt. Ook komen ingezetenen, die een andere nationaliteit bezitten, de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en 10 jaren onafgebroken in Suriname hebben gewoond en stortingen hebben gedaan in het fonds in aanmerking voor een AOV-uitkering.

Premieplichtig is de ingezetene van Suriname, al dan niet met een Surinaamse nationaliteit, die ingevolge de bepalingen van de Wet Inkomstenbelasting winst uit bedrijf of beroep of loon uit dienstbetrekking geniet en de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt. De premie bedraagt 4% van zuiver inkomen in de zin van de Wet Inkomstenbelasting en ingeval loonbelasting verschuldigd is, 4 % van het zuiver loon in de zin van de Wet Loonbelasting. De wet voorziet niet in een restitutie mogelijkheid van betaalde premies bij het einde van de dienstbetrekking of vertrek naar het buitenland.

Send Us A Message

more information

Share: