Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen

Samenvatting van de Wet Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen
Income Tax for Individuals Suriname Resident & Non-Resident Taxpayers

De Inkomstenbelastingwet maakt een onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. Binnenlands belastingplichtigen zijn belastingplichtig naar hun wereldwijde inkomen, terwijl buitenlandse belastingplichtigen alleen belast worden over de positieve en negatieve opbrengst van binnenlandse bronnen van inkomen.

Een persoon wordt binnenlands belastingplichtig als de kern van zijn persoonlijke economische belangen in Suriname ligt. Dit wordt bepaald op basis van feiten en omstandigheden, b.v. de werkplek of de plaats waar het gezin woont. Voor het bepalen van de fiscale woonplaats is een verblijfsvergunning geen vereiste.

Binnenlands belastingplichtigen
Binnenlands belastingplichtigen worden belast over hun zuiver inkomen (lees: belastbaar inkomen). Belastbaar inkomen is het onzuiver inkomen verminderd met verrekenbare verliezen en persoonlijke aftrekposten. Het onzuiver inkomen is het gezamenlijk bedrag van hetgeen de belastingplichtige geniet als positieve en negatieve zuivere opbrengst van:

 1. onroerende goederen;
 2. roerend kapitaal;
 3. onderneming (winst) en arbeid (loon);
 4. rechten op periodieke uitkeringen van het leven afhankelijk;
 5. rentebestanddeel

Het belastbaar inkomen omvat het belastbaar inkomen uit werk. Het inkomen uit werk dat aan een persoon wordt betaald, is onderworpen aan inhouding van loonbelasting. De loonbelasting is een voorbelasting op de inkomstenbelasting, waarbij de loonbelasting in aftrek wordt gebracht op de verschuldigde inkomstenbelasting. De loonbelasting kan ook dienen als eindheffing ingeval de belastingplichtige geen aangifte voor de inkomstenbelasting hoeft te doen.

Buitenlandse belastingplichtigen
Buitenlandse belastingplichtigen worden alleen belast over de positieve en negatieve opbrengst van binnenlandse bronnen van inkomen:

 1. voor wat onroerende goederen betreft: onroerende goederen gelegen in Suriname;
 2. voor wat roerend kapitaal betreft:
  • schuldvorderingen, verzekerd door hypotheek op een in Suriname gelegen of gevestigde onroerende zaak;
  • rechten op aandelen in de winst van een bedrijf, waarvan de leiding in Suriname gevestigd is, voor zover zij niet voortspruiten uit effectenbezit;
 3. voor wat onderneming en arbeid betreft:
  • bedrijf, voor zover de daaruit verkregen winst kan worden toegerekend aan een in Suriname aanwezige vaste inrichting, met behulp waarvan het bedrijf wordt uitgeoefend;
  • dienstbetrekking als bestuurder of commissaris van een in Suriname gevestigd lichaam;
  • dienstbetrekking, indien en voor zover daaruit opbrengst wordt verkregen ter zake van het vervullen of vervuld zijn van de dienstbetrekking in Suriname;
  • dienstbetrekking, indien en voor zover daaruit opbrengst wordt verkregen ten laste van een Surinaamse publiekrechtelijke rechtspersoon of van een al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend fonds van zodanige rechtspersoon;
 4. voor wat rechten op periodieke uitkeringen van het leven afhankelijk betreft: rechten op verlof- en non-activiteitstraktement, wachtgeld of pensioen ten laste van een Surinaamse publiekrechtelijke rechtspersoon of van een al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend fonds van zodanige rechtspersoon.

Inkomsten uit andere bronnen dan voornoemd zijn niet belastbaar in Suriname.

Tarief 2024
Het belastingtarief voor natuurlijke personen is een progressief tarief:

Gedeelte van het jaarlijks belastbaar inkomen tot en met 31 december 2024tarief
Tot en met SRD 108.000,-       0%
Boven SRD 108.000,- tot en met SRD 150.000,-8%
Boven SRD 150.000,- tot en met SRD 192.000,-18%
Boven SRD 192.000,- tot en met SRD 234.000,-28%
Boven SRD 234.000,-38%

Tarief 2023
Het belastingtarief voor natuurlijke personen is een progressief tarief:

Gedeelte van het jaarlijks belastbaar inkomen tot en met 31 december 2023tarief
Tot en met SRD 90.000,00       0%
Boven SRD 90.000,00 tot en met SRD 101.356,808%
Boven SRD 101.356,80 tot en met SRD 109.273,8018%
Boven SRD 109.273,80 tot en met SRD 120.193,8028%
Boven SRD 120.193,8038%

Tarief 2022
Het belastingtarief voor natuurlijke personen is een progressief tarief:

Gedeelte van het jaarlijks belastbaar inkomen tot en met 31 december 2022tarief
Tot en met SRD 48.000,00       0%
Boven SRD 48.000,00 tot en met SRD 59.356,808%
Boven SRD 59.356,80 tot en met SRD 67.273,8018%
Boven SRD 67.273,80 tot en met SRD 78.193,8028%
Boven SRD 78.193,8038%
Geen heffingskorting op het normaal tarief voor het jaar 2022

Tarief 2021
Het belastingtarief voor natuurlijke personen is een progressief tarief:

Gedeelte van het jaarlijks belastbaar inkomen tot en met 31 januari 2021tarief
Tot en met SRD 2.646,-       0%
Boven SRD 2.646,00 tot en met SRD 14.002,808%
Boven SRD 14.002,80 tot en met SRD 21.919,8018%
Boven SRD 21.919,80 tot en met SRD 32.839,8028%
Boven SRD 32.839,8038%

Gedeelte van het jaarlijks belastbaar inkomen vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021tarief
Tot en met SRD 2.646,-       0%
Boven SRD 2.646,- tot en met SRD 14.002,80 8%
Boven SRD 14.002,80 tot en met SRD 21.919,8018%
Boven SRD 21.919,80 tot en met SRD 32.839,80 28%
Boven SRD 32.839,80 tot en met SRD 152.646,- 38%
Boven SRD 152.646,-48%

Heffingskorting op het normaal tarief voor het jaar 2019: SRD 1.500,-
Heffingskorting op het normaal tarief voor het jaar 2020: SRD 6.500,-
Heffingskorting op het normaal tarief voor het jaar 2021: SRD 9.000,-

Aangifte inkomstenbelasting
Het Surinaamse Inkomstenbelastingsysteem wordt aangeduid als een ‘Self Assessment System’. Dit systeem houdt in dat de belastingplichtige zelf de verschuldigde inkomstenbelasting moet berekenen en aangeven.

Het niet tijdig indienen van de aangifte kan de volgende consequenties hebben:

 • De Inspecteur der Directe Belastingen kan een ambtshalve aanslag inkomstenbelasting inclusief boete opleggen.
 • De Ontvanger der Directe Belastingen kan interest in rekening brengen voor het niet tijdig voldoen aan uw betalingsverplichting.

Voorlopige aangifte inkomstenbelasting
Uiterlijk op 15 april van het kalenderjaar moet de natuurlijk persoon een voorlopige aangifte inkomstenbelasting indienen op basis van een schatting van de inkomsten over het lopende jaar. De verschuldigde belasting op basis van de voorlopige aangifte kan in vier gelijke termijnen worden betaald en wel uiterlijke op 15 april, 15 juli, 15 oktober en 31 december het lopende jaar.

Is de berekende belasting volgens de schatting lager dan de berekende belasting volgens de laatst ingediende definitieve aangifte inkomstenbelasting? Dan dient er uiterlijk 15 februari een verzoek bij de Inspecteur der Directe Belastingen te worden ingediend, voor instemming met het lagere belasting bedrag. Indien u in de voorlopige aangifte zonder instemming van de Inspecteur der Directe Belastingen een lager bedrag opneemt, kan hij een ambtshalve voorlopige aanslag inkomstenbelasting inclusief boete opleggen.

Definitieve aangifte inkomstenbelasting
Aan het eind van elk jaar moeten natuurlijke personen een definitieve aangifte inkomstenbelasting indienen. De vervaldatum voor het indienen en de betaling van het belastingbedrag berekend op basis van de aangifte (verminderd met de betaling van de voorlopige aangifte) is 30 april.

Persoonlijke Aftrekposten
Belastingplichtigen hebben recht op de op de volgende aftrekposten:

 1. Rente terzake van schuld van hypotheek eigen woning tot een hypotheeklening van maximaal:
  • SRD 600.000.- tot en met 31 december 2024
  • SRD 125.000,- tot en met 31 december 2022
 2. Kosten buitenschilderwerk eigen woning (ten hoogste éénmaal per drie jaar).
 3. Premies voor lijfrenten en andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen bij invaliditeit en ouderdom tot maximaal 10% van het onzuiver inkomen.
 4. Noodzakelijk verrichte uitkeringen en verstrekkingen tot levensonderhoud aan behoeftige niet inwonende ouders, schoonouders en eigen- en of pleegkinderen voor zover de kosten 10% van het onzuiver inkomen te boven gaan. Voorts mag het bedrag niet hoger zijn dan in overeenstemming is met de behoefte van degene die de uitkering of verstrekking geniet, en met het inkomen.
 5. Betaalde noodzakelijke kosten in verband met ziekte, bevalling, ongeval, invaliditeit of overlijden van belastingplichtige, zijn echtgeno(o)t(e) en minderjarige eigen- en of pleegkinderen voor zover de kosten 10% van het onzuiver inkomen te boven gaan.
 6. Voor ieder minderjarig inwonend eigen- en/of pleegkind van 18 jaar en ouder kan SRD 8.000,- op het onzuiver inkomen in mindering worden gebracht indien dit kind wegens voortdurende lichaams- of zielsgebreken niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, mits voor dit kind geen uitkering terzake van die voortdurende lichaams- of zielsgebreken wordt genoten.
 7. Betaalde lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeringen zoals echtscheidingsuitkeringen en verstrekkingen.
 8. Studiekosten of kosten voor een beroepsopleiding van eigen, aangehuwde of pleegkinderen voor zover de kosten 10% van het onzuiver inkomen te boven gaan.

Send Us A Message

more information

Belasting- en juridische medewerker (compliance)

Als belasting- en juridische medewerker (compliance) krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen van belastingaangiftes, loonadministraties, bezwaarschriften en verzoeken alsook het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Juridische medewerker

Als juridische medewerker krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen en screenen van overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, verstrekken van juridisch advies, het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Share: