Loonbelasting

Samenvatting van de Wet Loonbelasting.
loonbelasting

Na wetswijziging 30 november 2020, Staatbesluit van 30 november 2020 no. 206 en goedkeuring wetswijziging door de Nationale Assemblee op 15 januari 2021.

Loonbelasting wordt ingehouden op het inkomen uit dienstbetrekking door een inhoudingsplichtige (meestal de werkgever).

De Wet Loonbelasting bepaalt wie loonbelasting dient in te houden. De loonbelasting is de eindheffing voor degenen die slechts één dienstbetrekking hebben en ook geen andere bronnen van inkomen hebben. Anders is de loonbelasting een voorheffing op de inkomstenbelasting.

De loonbelasting aangifte moet worden ingediend op de zevende werkdag van de maand volgend op die waarin de loonperiode is geëindigd. De betaling van de verschuldigde loonbelasting dient gelijktijdig te geschieden op de dag dat de loonbelasting aangifte wordt ingediend.

In geval van niet-naleving van de loonheffing en/ of betalingsverplichtingen, kan de Inspecteur een aanvullende belastingaanslag opleggen met een boete die varieert tussen 10% en 100% van de verschuldigde belastingen.

Op grond van de Wet Loonbelasting wordt de belasting geheven over het zuiver loon (= loon verminderd met de aftrekbare kosten). De wet bepaalt dat loon al hetgeen is, onder welke naam en in welke vorm ook, uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Het gevolg hiervan is dat ieder voordeel dat de werknemer geniet uit de werkgevers-werknemers relatie in beginsel is belast. “In beginsel” omdat de wetgever erin heeft voorzien om bepaalde aanspraken en vergoedingen niet tot het loon te rekenen. Loon in natura wordt ook gezien als loon uit dienstbetrekking.

De Aftrekbare kosten zijn gesteld op 4% van het loon met een maximum van SRD 1.200,- per jaar.

Tot het loon behoren niet:

Onkostenvergoedingen, indien de inhoudingsplichtige overtuigend kan aantonen dat en in hoeverre deze betrekking hebben op noodzakelijke, rechtstreeks uit het vervullen van de dienstbetrekking voortvloeiende kosten.

Daarnaast behoren niet tot het loon:

 • Aanspraken die berusten op een pensioenregeling
 • Aanspraken ingevolge de Surinaamse Ongevallenregeling
 • Uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een aanspraak die tot het loon behoort
 • Bedragen welke worden ingehouden wegens verplichte bijdrage ingevolge een pensioenregeling
 • De waarde van het vervoer betreffende het in de regel dagelijks reizen van de werknemer tussen zijn woning of verblijfplaats en de plaats van zijn werkzaamheden, voor zover het vervoer door of vanwege de werkgever plaatsvindt
 • Uitkeringen aan kinderbijslag tot een bedrag van SRD 50,- per kind per maand tot een maximum van SRD 200,- (4 kinderen) per maand
 • Vakantie uitkeringen tot, per jaar, het bedrag van het loon over een maand met een maximum van SRD 4.000,-
 • Gratificaties of bonussen tot het bedrag gelijk aan het loon over een maand, met een maximum van SRD 4.000,-
 • Aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval
 • Aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon
 • Uitkeringen en verstrekkingen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten ter zake van bevalling, ziekte en invaliditeit
 • Uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden
 • Verstrekkingen in de vorm van door de werkgever, ten behoeve van de werknemer verzorgde opleidingen
 • Uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van zijn goederen
 • Aanspraken op jubileum uitkeringen
 • Een pensioenuitkering, tot twee maal het AOV bedrag per jaar. Vanaf 1 november 2020: SRD 750,- maal 2 is SRD 1.500,-. Voor het jaar 2020: SRD 13.500,-.
 • Koerscompensatie met een maximum van SRD 100,- per maand. November 2020 en december 2020: maximum verhoogd met een extra SRD 300,- per maand ingeval het loon niet meer dan SRD 12.500,- per maand bedraagt. De werkgever dient een extra koerscompensatie te verstrekken aan de werknemer. De extra vrijstelling mag niet gebruikt worden om het bestaande belastbare loon belastingvrij uit te keren.
 • Jubileumuitkeringen (met verschillende maxima):
Dienstjubileum Vrijstelling
10 jaar een kwart van het loon over een maand
15 jaar de helft van het loon over een maand
20 jaar Drie-vierde deel van het loon over een maand
25 jaar het loon over een maand
30 jaar anderhalf maal het loon over een maand
35 jaar tweemaal het loon over een maand
40 jaar driemaal het loon over een maand

Op grond van de Wet loonbelasting worden de volgende verstrekkingen, zijnde loon in natura als volgt gewaardeerd:

een door de werkgever ter beschikking gestelde autoTenminste 2% van de cataloguswaarde per jaar
Vrije genot van een woning71/2% van het in geld genoten loon per jaar
Geheel of gedeeltelijke vrije geneeskundige behandeling3% van het in geld genoten loon per jaar met een maximum van SRD 200,-
Vrije kost en inwoning SRD 10,- per dag
Vrije inwoning SRD 5,- per dag
Warme maaltijd SRD 5,-
Broodmaaltijd SRD 1,50
Vrij gas, licht en waterHet bedrag dat de werknemer anders terzake in rekening zou moeten worden gebracht

Tarieven in de Wet loonbelasting:

Belastingvrije som per jaar: SRD 2.646,-

Belastingvrije som per maand: SRD 220,50

Tabel 1 Normaal tarief per jaar tot en met 31 januari 2021

Bedrag per jaar tot en met 31 januari 2021tarief
Tot en met SRD 11.356,808%
Boven SRD 11.356,80 tot en met SRD 19.273,8018%
Boven SRD 19.273,80 tot en met SRD 30.193,8028%
Boven SRD 30.193,8038%

Tabel 2 Normaal tarief per jaar vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021

Bedrag per jaar tot en met 31 december 2021tarief
Tot en met SRD 11.356,808%
Boven SRD 11.356,80 tot en met SRD 19.273,8018%
Boven SRD 19.273,80 tot en met SRD 30.193,8028%
Boven SRD 30.193,80 tot en met SRD 150.000,-38%
Boven SRD 150.000,-48%
Heffingskorting op het normaal tarief voor het jaar 2019: SRD 1.500,-
Heffingskorting op het normaal tarief voor het jaar 2020: SRD 6.500,-
Heffingskorting op het normaal tarief voor het jaar 2021: SRD 9.000,-

Tabel 3 Normaal tarief per maand tot en met 31 januari 2021

Bedrag per maand tot en met 31 januari 2021tarief
Tot en met SRD 946,40    8%
Boven SRD 946,40 tot en met SRD 1.606,1518%
Boven SRD 1.606,15 tot en met SRD 2.516,1528%
Boven SRD 2.516,1538%

Tabel 4 Normaal tarief per maand vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021

Bedrag per maand tot en met 31 december 2021tarief
Tot en met SRD 946,40    8%
Boven SRD 946,40 tot en met SRD 1.606,1518%
Boven SRD 1.606,15 tot en met SRD 2.516,1528%
Boven SRD 2.516,15 tot en met SRD 12.500,-38%
Boven SRD 12.500,-48%
Heffingskorting op het normaal tarief per maand
tot en met april 2020: SRD 125,-

Heffingskorting op het normaal tarief per maand
vanaf mei 2020 tot en met december 2021: SRD 750,-

Tabel 5 Uitkering ineens tot en met 31 januari 2021

Bedrag per uitkering tot en met 31 januari 2021tarief
Tot en met SRD 11.356,805%
Boven SRD 11.356,80 tot en met SRD 19.273,8015%
Boven SRD 19.273,80 tot en met SRD 30.193,8025%
Boven SRD 30.193,8035%
Voor de toepassing van dit tarief dient er een verzoek bij de Inspecteur te worden ingediend.

Tabel 6 Uitkering ineens vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021

Bedrag per uitkering tot en met 31 december 2021tarief
Tot en met SRD 11.356,805%
Boven SRD 11.356,80 tot en met SRD 19.273,8015%
Boven SRD 19.273,80 tot en met SRD 30.193,8025%
Boven SRD 30.193,80 tot en met SRD 150.000,-35%
Boven SRD 150.000,-45%
Voor de toepassing van dit tarief dient er een verzoek bij de Inspecteur te worden ingediend.

Tabel 7 Overwerk per maand

Bedrag per maand tarief
Tot en met SRD 500,-5%
Boven SRD 500,- tot en met SRD 1.100,-15%
Boven SRD 1.100,-25%

Send Us A Message

more information

sea sky lights water

Petroleum Law

Frequently asked questions about the tax provisions in the Petroleum Law 1990

sea sky lights water

Petroleumwet

Veel gestelde vragen over de fiscale bepalingen in de Petroleumwet 1990

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp