BTW 2023

Veel gestelde vragen

ALGEMEEN

1. Wat is BTW?

Belasting over Toegevoegde Waarde

2. Wanneer treedt de wet in werking?

Per 1 januari 2023

3. Wie betaalt de BTW?

De consument

4. Wie brengt de BTW in rekening en draagt de belasting af aan de belastingdienst?

Een ondernemer

5. Wie is een ondernemer?
 • een ieder die in Suriname een beroep of onderneming zelfstandig uitoefent
 • degene die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen
 • publiekrechtelijke lichamen, die anders dan als ondernemer, prestaties verrichten welke uit hun aard ook door ondernemers kunnen worden verricht en ter zake die prestaties door de Minister bij beschikking als ondernemer zijn aangemerkt
 • een fiscale eenheid, op verzoek aan de Inspecteur BTW
6. Wanneer moet een ondernemer uiterlijk de ontvangen BTW afdragen?

De BTW is niet verschuldigd op het moment dat het ontvangen wordt, maar op het moment dat de factuur wordt uitgereikt aan zijn afnemer. Een ondernemer dient de aangifte en betaling van de verschuldigde BTW over een kalendermaand vóór de 16e dag van de daaropvolgende maand te hebben gedaan.

7. Wat gebeurt er als een ondernemer niet vóór de 16e dag van de daaropvolgende maand de aangifte en betaling doet?

De Ontvanger zal interest in rekening brengen.

De Inspecteur kan een naheffingsaanslag opleggen met een boete van ten hoogste SRD 10.000. Over de naheffingsaanslag wordt er ook interest in rekening gebracht.

8. Welke prestaties zijn belast?
 1. Levering van goederen in Suriname
 2. Verrichten van diensten in Suriname
 3. Invoer van goederen in Suriname

TARIEF

9. Welke tarieven heb je in de BTW wet?

De tarieven zijn:

 • 10%
 • 0%
 • 25%

Naast de tarieven zijn er ook nog “vrijstellingen” opgenomen in de BTW wet.

10. Wat is belast met het tarief van 10% ?
 • Leveringen van goederen
 • Verrichten van diensten
 • Invoer van goederen
11. Wat is belast met het tarief van 0%?
 1. de verhuur gedurende minstens 3 maanden van onroerende goederen, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt voor permanente bewoning
 2. ziektekostenverzekering
 3. uitvaartdiensten
 4. de opvang van kinderen in kinderopvang
 5. de zorg van ouderen, hulpbehoevenden en bejaardentehuizen
 6. zieken- en gewondenvervoer
 7. de handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten en munten, welke in enig land de hoedanigheid van het wettig betaalmiddel bezitten, met uitzondering van bankbiljetten en munten, welke gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of welke een verzamelwaarde hebben
 8. de binnenlandse leveringen van goederen en het verrichten van diensten aan:
  • contractors en subcontractors ingevolge de Petroleumwet 1990
  • staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990
  • goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomst met de status van wet
 9. de levering van motorgasoline en andere daarmee gelijkgestelde motorbrandstoffen en dieselolie
 10. levering van goederen die in het kader van hun levering worden uitgevoerd
 11. diensten bestaande uit het verrichten van internationaal personen- of goederenvervoer door middel van luchtvaartuigen en schepen
 12. diensten die in Suriname worden verricht ter zake van uitgaande goederen en personen
 13. diensten die in Suriname worden verricht ten behoeve van een niet hier te lande woonachtige of gevestigde afnemer
12. Wat is belast met het tarief van 25%?

De levering van:

 1. automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 3000 cm3 en met een cif waarde van US$ 50.000, – of meer
 2. motorfietsen
 3. speedboten, waterscooters, jachten, sport- en andere pleziervaartuigen
 4. helikopters en luchtvaartuigen voor vervoer van minder dan 10 personen
 5. wapens, munitie, delen en toebehoren daarvan
 6. vuurwerk
13. Wat is vrijgesteld van BTW?
 1. de levering van onroerende goederen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen
 2. het verlenen van toegang tot openbare vermakelijkheden ingevolge de Wet Vermakelijkheidsbelasting
 3. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan hazardspelen volgens de Wet Casinobelasting 2002
 4. het verlenen van gelegenheid tot deelname aan loterij volgens artikel 1 van de Loterijwet 1939
 5. de levering van water, elektriciteit en kookgas
 6. openbaar personenvervoer over de weg, over het water en door de lucht, alsmede schoolbusdiensten
 7. de diensten die door ziekenhuizen, laboratoria voor medisch onderzoek, artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podotherapeuten als zodanig worden verricht, evenals oral health therapists (jeugdtandverzorging en mondhygiëne) en diensten van alternatieve genezers en overige paramedici
 8. de levering van medische kunst- en hulpmiddelen, waaronder wordt verstaan  orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel
 9. de levering van geneesmiddelen
 10. de levering van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen
 11. de verzorging van onderwijs dat valt onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inclusief leermiddelen, schoolbenodigdheden en schooluniformen
 12. de levering van bepaalde bij staatsbesluit vastgestelde basisgoederen of goederen van vergelijkbare aard
 13. de levering van goederen en het verrichten van diensten aan ambassades, consulaten en gezantschappen
14. Wat is het verschil tussen 0% en vrijstelling?

0% is een tarief met als gevolg dat alle bepalingen uit de BTW wet op de ondernemer van toepassing zijn. Vrijgesteld wil zeggen dat de bepalingen uit de BTW wet niet van toepassing zijn. Wetstechnisch is het grootste verschil dat als het 0% tarief van toepassing is er gebruik mag worden gemaakt door de ondernemer van de BTW aftrek mogelijkheden in de BTW wet. De ondernemer die is vrijgesteld kan geen gebruik maken van de aftrek mogelijkheden in de BTW wet.


ADMINISTRATIE

15. Mag een ondernemer betaalde BTW in aftrek brengen op de BTW aangifte?

Indien een ondernemer de goederen en diensten gebruikt voor BTW belaste handelingen, mag dat. Aftrek is mogelijk van:

 • In rekening gebrachte BTW voor leveringen en diensten van ondernemers
 • Betaalde BTW bij invoer
 • BTW o.b.v. de verleggingsregel
16. Welke BTW mag een ondernemer niet in aftrek brengen?

BTW op:

 • het verstrekken van spijzen, dranken en tabaksproducten 
 • het verstrekken van relatiegeschenken en andere giften
 • het vertrekken van loon in natura en gelegenheid tot ontspanning
 • motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer en van goederen of diensten die met dergelijke motorvoertuigen verband houden, behalve voor:
  • dealers en leasebedrijven
  • motorvoertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3.500 kg
17. Wat dient een ondernemer verplicht te vermelden op een factuur?
 • de datum van uitreiking
 • een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur éénduidig wordt geïdentificeerd
 • het fiscaal identificatienummer waaronder de ondernemer de levering of de dienst heeft verricht
 • het fiscaal identificatienummer van de afnemer aan wie de levering of dienst is verricht en van wie de belasting wordt geheven
 • de naam en het adres van de ondernemer en zijn afnemer
 • de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten
 • de datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid
 • de vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief belasting
 • het toegepaste tarief
 • het verschuldigd bedrag van de belasting
 • in geval van een vrijstelling, vermelding daarvan
 • voor de levering en invoer van motorvoertuigen het merk, het model, de cilinderinhoud, en het chassisnummer, en voor werkzaamheden aan het motorvoertuig de nummerplaat
 • wanneer de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, de vermelding “BTW verlegd”
18. Wat dient een ondernemer bij te houden in de financiële administratie om een correcte BTW aangifte te doen?

De ondernemer dient bij te houden:

 • hoeveel BTW de ondernemer in rekening brengt op uitgereikte facturen
 • hoeveel BTW de ondernemer betaalt aan andere ondernemers van wie hij diensten en goederen afneemt, alsook BTW betaalt bij import

RESTITUTIE AANGIFTE

19. Wat betekent restitutie?

Restitutie betekent teruggaaf. Indien een ondernemer in een bepaalde maand SRD 100.000 heeft betaald aan BTW dat in aftrek mag worden gebracht en op uitgereikte facturen SRD 80.000 BTW in rekening heeft gebracht, bedraagt de restitutie SRD 20.000, zijn de SRD 80.000 minus SRD 100.000.

20. Wat dient een ondernemer te doen om een restitutie te ontvangen?

Een ondernemer dient de BTW aangifte tijdig in te dienen. De restitutie zal binnen 1 maand nadat het recht op teruggaaf is ontstaan worden terugbetaald door de Ontvanger. De Ontvanger kan beslissen de teruggaaf te verrekenen met openstaande BTW belastingschulden, rentes, boetes en kosten van de ondernemer bij de Ontvanger.

21. Wanneer zal een ondernemer de restitutie niet binnen 1 maand ontvangen?

Een ondernemer zal de restitute niet binnen 1 maand ontvangen wanneer de Inspecteur deze ondernemer schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte heeft gesteld van verlenging van de termijn voor maximaal 2 maanden.

22. Heeft een ondernemer recht op vergoeding van interest in verband met een late terugbetaling?

Ja, indien de terugbetaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt.


BIJZONDERE REGELING

23. Vanaf welke belaste omzet per kalenderjaar is een ondernemer verplicht BTW in rekening te brengen aan zijn afnemers?

Vanaf SRD 1.000.000 belaste omzet per kalenderjaar

24. Wat zijn de gevolgen voor een ondernemer met een belaste omzet per kalenderjaar van minder dan SRD 1.000.000?

Zo een ondernemer is vrijgesteld van het doen van aangifte en het betalen van belasting en heeft geen recht op aftrek van BTW.


INVOER

25. Hoe wordt de belasting bij invoer berekend?
 • 10% van het totaal van:
  • de douanewaarde +
  • het invoerrecht +
  • de accijnzen +
  • bij invoer verschuldigde heffingen

De douanewaarde wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen inzake de waarde die zijn opgenomen in de Wet Tarief van Invoerrechten 1996.

26. Is er een mogelijkheid tot vrijstelling van BTW bij invoer?

De Minister kan, onder hem te stellen voorwaarden, vrijstelling van BTW verlenen voor de invoer van:

 • goederen op grond van het Grondstoffenbesluit 1997
 • overige goederen waarvoor aanspraak op vrijstelling van invoerrechten bestaat, zulks met uitzondering van goederen die voldoen aan de CARICOM oorsprong regels.

BTW EN OMZETBELASTING

27. Komt de Omzetbelasting te vervallen?

De wet omzetbelasting komt te vervallen met dien verstande dat de wet omzetbelasting van toepassing blijft met betrekking tot tijdvakken vóór 1 januari 2023.

28. Heeft een ondernemer aanspraak op een aftrek van omzetbelasting bij de aankoop of invoer van goederen die worden doorverkocht met toepassing van BTW?

Ja, hiertoe dient een ondernemer een verzoek te richten aan de Inspecteur waarbij het bewijs dient te worden geleverd van:

 • de betaling van de omzetbelasting;
 • het feit dat de goederen opgenomen waren in de inventaris van de ondernemer per 31 december 2022;
 • en de wederverkoop van de goederen met toepassing van de BTW.

Deze aftrek, indien toegekend, zal geschieden door aftrek in de BTW aangifte betreffende de maand die volgt op de maand waarin de aftrek werd toegestaan.


VOLGENDE STAP

29. Welke stappen dient een ondernemer nu te nemen?
 1. administratie inrichten conform de vereisten van de BTW wet
 2. facturen ontwerpen conform de BTW wet
 3. per 1 november 2022 online registreren (zie https://belastingdienst.sr/btw/ondernemers/ )
30. Wat kan FiscLe Consultancy NV voor een ondernemer betekenen?
 1. een BTW training verzorgen waarbij:
  • de deelnemers kennis maken met de BTW
  • de financiële afdeling inzicht krijgt voor de inrichting van de administratie
 2. adviseren over specifieke BTW vraagstukken

Send Us A Message

more information

Custom Duties, Strategic Goods, ICT-Goods Import Duty Tax in Suriname

Invoerrechten

Invoerrechten in het algemeen, strategische goederen en ICT-goederen

Share: