Inkomstenbelasting voor lichamen

Samenvatting van de Wet Inkomstenbelasting voor lichamen

Bij lichamen wordt er een onderscheid gemaakt naar in Suriname gevestigde en niet in Suriname gevestigde lichamen. 

In Suriname gevestigde lichamen
In Suriname gevestigde lichamen worden belast op het wereldinkomen. Volgens de wet zijn de volgende in Suriname gevestigde lichamen belastingplichtig:

  1. naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen en andere vennootschappen waarbij het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
  2. coöperatieve verenigingen en andere verenigingen op coöperatieve grondslag;
  3. onderlinge verzekeringsmaatschappijen, alsmede verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden;
  4. hiervoor niet genoemde privaatrechtelijke rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, indien en voor zover zij een bedrijf uitoefenen, anders dan uitsluitend ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang; 
  5. bij wet opgerichte rechtspersonen indien en voor zover zij een bedrijf uitoefenen.

Niet in Suriname gevestigde lichamen
De volgende niet in Suriname gevestigde lichamen, die binnenlands onzuiver inkomen genieten, zijn belastingplichtig: rechtspersonen, commanditaire vennootschappen op aandelen en andere niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen waarbij het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en doelvermogens. Niet in Suriname gevestigde lichamen zijn onderworpen aan inkomstenbelasting als zij inkomsten hebben die zijn verkregen uit bronnen als onroerend goed of voordelige rechten op onroerend goed en winst van ondernemingen die activiteiten uitvoeren via een vaste inrichting (bijvoorbeeld een filiaal) in Suriname.

Artikel 28 van de Surinaamse Wet Inkomstenbelasting geeft aan wanneer een activiteit van een buitenlandse onderneming die geen kantoor/ filiaal in Suriname heeft, geacht wordt te resulteren in een vaste inrichting.

Winst uit een onderneming wordt steeds geacht te zijn verkregen door middel van een vaste inrichting in Suriname, voor zover deze voortvloeit uit de uitvoering van de volgende activiteiten in Suriname:

  1. het optreden als verzekeraar;
  2. het uitvoeren van bouw-, constructie-, montage-, graaf-, ontginnings-, bagger- of opruimingswerken of andere dergelijke werkzaamheden, hetzij gedurende meer dan 183 dagen binnen een tijdvak van twaalf maanden, hetzij als onderdeel van een werk dat achtereenvolgens door verschillende ondernemers wordt uitgevoerd en waarvan de totale duur 183 dagen binnen een tijdvak van twaalf maanden overschrijdt;
  3. luchtkarteringswerkzaamheden en andere werkzaamheden gericht op de inventarisatie van natuurlijke hulpbronnen.

Ook wordt winst uit onderneming voor de toepassing van deze wet steeds geacht te zijn behaald met behulp van een in Suriname aanwezige vaste inrichting, voor zover zij voortvloeit uit de exploratie of exploitatie van natuurlijke hulpbronnen op een gedeelte van het continentale plateau voor de Surinaamse kust, waarop door het Land vergunning of concessie voor zodanige exploratie of exploitatie is verleend.

De wet bepaalt ook dat aan de in Suriname aanwezige vaste inrichting met behulp waarvan de belastingplichtige een bedrijf uitoefent steeds wordt toegerekend de volle winst door de belastingplichtige behaald op goederen van Surinaamse oorsprong, waarvan de eigendom in Suriname op de afnemer overgaat.

In Suriname gelegen of gevestigde onroerende zaken, welke behoren tot het vermogen van een bedrijf waarvan de in Suriname behaalde winst niet op grond van het overigens in de wet inkomstenbelasting bepaalde tot het binnenlands onzuiver inkomen wordt gerekend, worden als een afzonderlijk bedrijfsvermogen aangemerkt. De met zodanig afzonderlijk bedrijf behaalde winst wordt mede tot het binnenlands onzuiver inkomen gerekend.

Tarief 
Tot en met 31 januari 2021 bedraagt het tarief van de inkomstenbelasting (lees: vennootschapsbelasting) voor zowel in Suriname als niet in Suriname gevestigde lichamen: 36%.

Vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 bedraagt het tarief van de inkomstenbelasting (lees: vennootschapsbelasting) voor zowel in Suriname als niet in Suriname gevestigde lichamen:

  • 36% tot en met een belastbaar bedrag van SRD 150.000,- 
  • 46% boven een belastbaar bedrag van SRD 150.000,-: 

Belastbare winst
Belastbare winsten worden berekend op grond van goedkoopmansgebruik. In beginsel zijn alle uitgaven in verband met de bedrijfsvoering aftrekbaar. Indien uitgaven de zakelijke toets overschrijden en direct of indirect worden gemaakt ten behoeve van aandeelhouders of verbonden partijen, wordt het meerdere beschouwd als een niet-aftrekbare kosten. Let op dat er geen specifieke “transfer pricing” regels zijn in de Surinaamse belastingwetgeving.

Alle afschrijvingsmethoden zijn toegestaan, mits deze in overeenstemming zijn met goedkoopmansgebruik en consequent worden toegepast. Afschrijvingen zijn gebaseerd op de kosten, gebruiksduur en restwaarde van het activum. Er zijn geen officiële richtlijnen voor afschrijvingspercentages.

“Caital gains” worden behandeld als normaal belastbaar inkomen.

Verliesverrekening
Verliezen die zijn geleden tijdens de eerste drie jaar van het bestaan van een onderneming, kunnen voor onbepaalde tijd worden verrekend. Verliezen die worden geleden na de eerste drie jaar van het bestaan van een onderneming, kunnen gedurende zeven jaar worden verrekend.

De aangifte
Het Surinaamse Inkomstenbelastingsysteem wordt aangeduid als een ‘Self Assessment System’. Dit systeem houdt in dat de belastingplichtige zelf de verschuldigde inkomstenbelasting moet berekenen en aangeven. Uiterlijk op 15 april van het kalenderjaar moet de belastingplichtige een voorlopige aangifte inkomstenbelasting indienen, inclusief een schatting van de verschuldigde belasting over het jaar. De belastingplichtige kan de geschatte belasting in vier gelijke termijnen betalen, die verschuldigd zijn op uiterlijk 15 april, 15 juli, 15 oktober en 31 december over dat jaar.

Aan het eind van elk jaar moeten lichamen een definitieve aangifte inkomstenbelasting indienen. De vervaldatum voor het indienen en de betaling van het belastingbedrag berekend op basis van de aangifte (verminderd met de betaling van de voorlopige aangifte) is 30 juni voor lichamen. Voor te late betalingen wordt rente in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat boetes kunnen worden opgelegd als het indienen/ betalen van de vereiste belastingaangifte/ termijn niet op tijd is voltooid.

De indieningsdata kunnen anders zijn in het geval dat de belastingplichtige toestemming heeft gekregen van de Inspecteur. Speciale toestemming van de Minister van Financiën is verreist voor het voeren  van de boekhouding in andere munteenheid dan de Surinaamse Dollar.

Send Us A Message

more information

sea sky lights water

Petroleum Law

Frequently asked questions about the tax provisions in the Petroleum Law 1990

sea sky lights water

Petroleumwet

Veel gestelde vragen over de fiscale bepalingen in de Petroleumwet 1990

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp